16/10/2013

מליאת המועצה להשכלה גבוהה החליטה למנות צוות מומחים לבחינת ההתנסויות הקליניות בפיזיותרפיה

בעקבות החשש למחסור במקומות ראויים להתנסות קלינית לסטודנטים לתואר ראשון בפיזיותרפיה, החלו הועדה לתכנון ותקצוב (ות"ת) שבמועצה להשכלה גבוהה ומשרד הבריאות בביצוע עבודת מיפוי של מקומות ההתנסות ובחינת הפוטנציאל הקיים. בהמשך לכך החליטו ות"ת ומל"ג בישיבות מיום 9.10.2013 ו-15.10.2013 1 למנות צוות מומחים מייעץ מטעם ות"ת/מל"ג ומשרד הבריאות לבחינת ההתנסויות הקליניות בפיזיותרפיה.

 

בהתאם להחלטות אלה, הצוות התבקש לבחון את מידת קיומם של מקומות ראויים להתנסות קלינית לסטודנטים לתואר ראשון בפיזיותרפיה בישראל, היקפם אל מול צרכי המוסדות והמשק, ופוטנציאל הרחבת מקומות ההכשרה.

 

במסגרת זו מתבקש הצוות להתייחס, בין היתר, לנושאים הבאים:

  • הסטנדרט של מקום הכשרה ראוי להתנסות קלינית לרבות הקריטריונים לקבלת הסמכה להדרכה קלינית;
  • תמהיל ההתמחויות הנדרש במהלך ההתנסות הקלינית;
  • מודל ההדרכה;
  • תמריצים להעסקת מדריכים;
  • אופי ההסדר עם מקומות הכשרה;
  • כל נושא אחר הנוגע להכשרה המעשית הדורש לדעת הצוות התייחסות.

 

הצוות מתבקש להמליץ על היקף ההכשרה הרצוי של פיזיותרפיסטים במצב הקיים, כפועל יוצא של יישום ההמלצות כאמור לעיל וככל הנדרש בטווח הרחוק, ועל פתרונות אפשריים בנושא.

 

לצורך עבודת הצוות יועברו אליו הנתונים הגולמיים מהמוסדות להשכלה גבוהה הרלבנטיים וממקומות ההתנסות הקלינית, תוצאות עיבודם ודוחות קודמים בנושא. כמו כן במידת הצורך יקבל הצוות את חוות דעתם של גורמים מהאקדמיה וממקומות ההתנסות המצויים בנושא, לרבות נציגי הסטודנטים.

 

השלמת עבודת הצוות לרבות הבאת מסקנותיו לדיון והחלטות ות"ת ומל"ג תעשה טרם רישום סטודנטים חדשים לתואר ראשון בפיזיותרפיה לשנת הלימודים הבאה (בכל המוסדות). מכל מקום, רישום סטודנטים חדשים כאמור יחל לאחר קבלת ההחלטות בנושא ובכפוף להן.

 

כן הוחלט כי עד לסיום התהליך לא תיבדקנה בקשות לפתיחת תכניות לימודים חדשות לתואר ראשון בפיזיותרפיה.

 

מל"ג תקיים דיון בנושא לא יאוחר מחודש ינואר 2014.

 

עם השלמת ההליך דלעיל, מבקשת ות"ת מהצוות המקצועי שלה לקדם, בשיתוף משרד הבריאות, הליך לבחינת הסדרת נושא ההתנסות הקלינית גם בתחומים פרא רפואיים אחרים בהם ההתנסות הינה חלק מהתואר.

 


כפוף לאשרור נוסח ההחלטה בישיבה הבאה