12/02/2014

מליאת המועצה להשכלה גבוהה החליטה על הסדרת נושא ההכשרה המעשית בפיזיותרפיה לאור המלצות דו"ח צוות המומחים שהוגש בנושא

הרקע והתהליך:

 

ביום 15/10/2013 מינו המועצה להשכלה גבוהה והוועדה לתכנון ולתקצוב שלה יחד עם משרד הבריאות צוות מומחים משותף שהתבקש לבחון את נושא ההכשרה המעשית בפיזיותרפיה ובכלל זה את מידת קיומם של מקומות ראויים להתנסות קלינית לסטודנטים לתואר ראשון בפיזיותרפיה בישראל, היקפם אל מול צרכי המוסדות והמשק, ופוטנציאל הרחבת מקומות ההכשרה.

 

במסגרת זו התבקשה התייחסות הצוות, בין היתר, לנושאים הבאים:

–    הסטנדרט של מקום הכשרה ראוי להתנסות קלינית לרבות הקריטריונים לקבלת הסמכה להדרכה קלינית

–    תמהיל ההתמחויות הנדרש במהלך ההתנסות הקלינית

–    מודל ההדרכה

–    תמריצים להעסקת מדריכים

–    אופי ההסדר עם מקומות הכשרה

–    כל נושא אחר הנוגע להכשרה המעשית הדורש לדעת הצוות התייחסות

הצוות התבקש להמליץ על היקף ההכשרה הרצוי של פיזיותרפיסטים במצב הקיים, כפועל  יוצא של יישום המלצותיו וככל הנדרש בטווח הרחוק ועל פתרונות אפשריים בנושא.

 

 

במקביל להחלטה על מינוי הצוות החליטה המל"ג ביום 15/10/2013 לגבי כלל החוגים בפיזיותרפיה כי:

 "רישום סטודנטים חדשים כאמור יחל לאחר קבלת ההחלטות בנושא ובכפוף להן. כמו כן עד לסיום הבדיקה לא תיבדקנה בקשות לפתיחת תכניות לימודים חדשות לתואר ראשון בפיזיותרפיה".

 

בשל זאת, עבודת הצוות הוגבלה ל-60 יום על מנת לאפשר הבאת מסקנותיו לדיון וקבלת החלטות בהקדם האפשרי, טרם רישום סטודנטים חדשים לתואר ראשון בפיזיותרפיה לשנת הלימודים תשע"ה. נוכח מורכבות הנושא והרצון בשמיעת הגורמים הרלוונטיים כמו גם מתן הזדמנות למוסדות להשכלה גבוהה הרלוונטיים להתייחס לטיוטת הדו"ח, נדחה הדיון במל"ג ל-11 בפברואר 2014, בתיאום עם ראשי המוסדות.

 

 הצוות קיבל נתונים מקיפים מגורמים מקצועיים מטעם המל"ג וממשרד הבריאות ובמהלך עבודתו קיים עשר ישיבות אינטנסיביות, בהן חקר לעומק את סוגיית ההכשרה המעשית בתכנית הלימודים בפיזיותרפיה.

 

בפני צוות המומחים הופיעו שורה של גורמים, בהם: ראשי החוגים לפיזיותרפיה, מתאמות ההדרכה בחוגים, נציגי סטודנטים, יו"ר האיגוד המקצועי של הפיזיותרפיסטים, יו"ר העמותה לקידום הפיזיותרפיה בישראל, נציגי המל"ג ונציגי משרד הבריאות.

 

הצוות קבע שישנו מחסור חמור במקומות  ההתנסות בפיזיותרפיה המלווה באי סדר וחוסר אחידות בכל הנוגע לסטנדרט ההכשרה, למקומות ההכשרה ולמנגנוני ההתקשרות בין האקדמיה לשדה הקליני. המלצות הצוות הופנו למוסדות להשכלה גבוהה, למועצה להשכלה גבוהה ולמשרד הבריאות.

המוסדות שהמלצות הצוות קשורות לפעילותם קיבלו את טיוטת הדו"ח וניתנה בידיהם האפשרות להעביר את התייחסותם. לאחר בחינת ההתייחסויות שהתקבלו נכתב ונחתם הדו"ח הסופי שעל בסיסו גובשו המלצות ועדת המשנה של המל"ג, וגם אלו הועברו למוסדות לתגובה. לאחר שמיעת ערעורי המוסדות גיבשה ועדת המשנה המלצה למל"ג שעל בסיסה  קיבלה מליאת המל"ג את החלטתה היום.

 

 

החלטת מל"ג כוללת החלטה כללית והחלטה פרטנית:

ההחלטה הכללית מתייחסת לסטנדרט ההכשרה הקלינית בפיזיותרפיה, מנגון תאום בין המוסדות האקדמים לשדות הקלינים, הגדלת פוטנציאל ההכשרה , פיקוח ובקרה ועוד.

ההחלטה הפרטנית מתייחסות להיקף הסטודנטים שיירשמו לשנה"ל הבאה במוסדות בעלי הסמכה אקדמית ולתוכנית שנפתחה השנה בקריה האקדמית אונו.

 

להלן נוסח ההחלטות המלאות שהתקבלו:

 

החלטה בנושא "הסדרת ההכשרה המעשית בפיזיותרפיה"  – המלצות רוחביות 

החלטה בנושא "הסדרת ההכשרה המעשית בפיזיותרפיה" המלצות פרטניות 

דו"ח צוות המומחים להסדרת ההכשרה המעשית בפיזיותרפיה

 

*ההחלטות כפופות לאשרור מליאת המל"ג בישיבתה הבאה.