החוק, התקנות והחלטת מל"ג בנושא מניעת הטרדות מיניות

ביום 10.12.2013 קיבלה מליאת המועצה להשכלה גבוהה, החלטה ובה הוראות שונות לענין מניעת הטרדה מינית במוסדות להשכלה גבוהה. מרבית הוראות אלו אומצו בתיקון סעיף 9 לתקנות למניעת הטרדה מינית (חובות מעביד) (תיקון) התשע”ד-2014 (להלן “התיקון“).

התיקון קובע הוראות שונות ובין היתר: הוראה כי על המוסדות אשר להם יותר מקמפוס אחד, למנות מספר אחראים למניעת הטרדה מינית לפחות בכל קמפוס.הוראה למנות אחראים למניעת הטרדה מינית שנמנים הן על הסגל המינהלי והן על הסגל האקדמי, על גווניו, בהתאם לגודל המוסד. הוראה הקובעת כי על מוסד להבטיח קיומן של פעולות הדרכה והסברה שעניינן מניעת הטרדה מינית אחת לשנה לפחות וכן הוראה הקובעת כי על מוסד להביא לידיעת כל תלמיד, סטודנט ועובד חדש את הוראות החוק, התקנות והתקנון וכן מידע לגבי אופן הגשת תלונה על הטרדה מינית ושירותי סיוע.

 

החוק למניעת הטרדה מינית

תקנות למניעת הטרדה מינית חובות מעביד

מכתב מנכ"ל מל"ג ות"ת למוסדות

החלטת מל"ג