03/04/2014

מפת הדרכים לתשתיות מחקר מרכזיות לאקדמיה 2013

בסוף שנת 2012, מינתה ות"ת ועדה מייעצת קבועה לנושא תשתיות מחקר מרכזיות לאקדמיה, לאור החלטה לקיים תהליך אסטרטגי לטווח ארוך אשר יאפשר לה באופן יזום ומתוכנן לפתח, להקים ולהשתתף בתשתיות מחקר מרכזיות לאקדמיה. לוועדה הוגדרו שלושה תפקידים עיקריים:

         א.  הגדרה ומיפוי תשתיות המחקר המרכזיות לאקדמיה

         ב.  יצירת הצעה למפת דרכים מתועדפת של התשתיות הנדרשות, ומנגנון לעדכונה השוטף

         ג. בחינת הצעות והזדמנויות להקמת תשתיות חדשות ולשותפויות בתשתיות בינלאומיות באופן שוטף

 

הועדה פועלת מזה כשנה, במהלכה מיפתה הועדה באמצעות שש תת הועדות שמינתה, את הצרכים האקדמיים בתשתיות מחקר מרכזיות וגיבשה המלצות לתשתיות  וסדרי עדיפויות למימושן. מסמך "מפת הדרכים לתשתיות מחקר מרכזיות לאקדמיה-2013" מפרט את תהליך עבודת הועדה, המנגנונים שהוקמו לצורך מימוש תפקידי הועדה ואת המלצות הועדה המייעצת בנושא תשתיות מחקר מרכזיות. 

 

בשל סד הזמנים הקצר אותו אימצה הועדה, והחשיבות הגדולה שהיא מייחסת לפרסום מפת דרכים ראשונה תוך פרק זמן קצר, הוחלט לכלול במפה הראשונה רק את אותן הצעות שהועדה הגיעה לכלל הסכמה וגיבוש סופי שלהן. במקביל תמשיך הועדה לעבוד על ההצעות והרעיונות אשר עדיין דורשים בחינה ועיבוד ולשלבן במפת הדרכים הבאה- במידה שתמצאנה מתאימות. מפת הדרכים המוצגת בזה הינה מפת הדרכים הראשונה לתשתיות מחקר מרכזיות לאקדמיה. הוועדה רואה מסמך זה כאבן דרך ראשונה בתהליך תקופתי אשר ייתן מענה דינאמי לצרכים שעולים בתשתיות מרכזיות. תהליך עדכונה של מפת הדרכים יחל כבר בשנת תשע"ד, במטרה  לכלול קהילה רחבה יותר בתהליך, תחומים נוספים, דעות וצרכים רחבים יותר.

 

מפת דרכים לתשתיות מחקר מרכזיות לאקדמיה 2013