11/11/2015

משפרים את איכות ההוראה במוסדות להשכלה גבוהה

 

לראשונה: מליאת המועצה להשכלה גבוהה החליטה על קריטריונים בסיסיים המחייבים את כלל המוסדות לשיפור איכות ההוראה

יו"ר המל"ג ושר החינוך, נפתלי בנט: "חינוך זה אומר להשתפר כל הזמן, והסטודנטים שלנו ראויים לכך. אני מייחס חשיבות רבה לנושא איכות ההוראה ובכוונתי לפעול לקידום התחום גם במסגרת תכנית החומש הבאה למערכת ההשכלה הגבוהה. כיום, במסגרת העולם הגלובלי בו אנו נמצאים חובה עלינו לתת לדור העתיד – ציבור הסטודנטים, את הכלים הטובים ביותר לרכישת השכלה גבוהה"

מליאת המועצה להשכלה גבוהה החליטה בישיבתה אמש (יום ג', 10.11.15) פה אחד על שורה של קריטריונים בסיסיים ליישום בתחום שיפור איכות ההוראה אשר יחייבו את כלל המוסדות להשכלה גבוהה לבצעם.

ההחלטה שהתקבלה הינה בהמשך לפעולות שעושות מל"ג וות"ת לשיפור איכות ההוראה ובכלל זה סקר מקיף בתחום שבוצע בחודשים האחרונים בכלל המוסדות, במסגרתו הם התבקשו לדווח על קיום של שורת פרמטרים בתחום ההוראה, ביניהם: פעילותם בנוגע למרכזים לקידום ההוראה, הכשרות סגל (חדש, ותיק, חלש), סקרי שביעות רצון, טכנולוגיות למידה ומנגנונים לטיפול בתלונות סטודנטים בתחום ההוראה.

במסגרת ההחלטה שהתקבלה היום נקבע כי כל המוסדות יחויבו ליישום של מספר מנגנונים בסיסיים לשיפור איכות ההוראה, וכי אי מילוין תיחשב להפרה של החלטת מל"ג ותביא לדיון בוועדה לפיקוח ואכיפה.

ההחלטה קובעת כי בכל מוסד להשכלה גבוהה יתקיים מנגנון מוסדי שיופקד על:

א.         קיומן של הכשרות מקצועיות בתחום ההוראה לכל חבר סגל חדש בכל הרמות, כולל מורים מן החוץ ועוזרי הוראה (לדוגמא: סדנאות, סמינרים, ימי עיון, הדרכות פרטניות וכיוצא בזה).

ב.          העברה סדירה של שאלוני הערכת הוראה בכל סמסטר ובכל הקורסים המתקיימים במוסד. הפצת ממצאי השאלונים והערות הסטודנטים לכל מרצה שעבר הערכה ולממונה עליו תוך ציון מיקומו היחסי במחלקה ובמוסד.

ג.            קיום מנגנון לטיפול במרצים שתוצאות סקרי ההוראה עבורם חורגים מהסטנדרט (לשני הכיוונים).

ד.          העמדת מערכת נגישה ומפורסמת לקבלת תלונות של סטודנטים בתחומי ההוראה, וטיפול בהן.

ה.         פרסום והפצת מערכת סילבוסים מפורטת לכל הקורסים וכן כללי החובות בקורס וצורת קביעת הציון.

ו.          קיומו של נוהל להגדרת ההתנהלות ההוראתית של הסגל אל מול הסטודנטים (הסדרת לוחות זמנים, זמינות מרצים, יחסי סגל סטודנט וכיוצא בזה).

ז.         קיומה של תמיכה לסגל בטכנולוגיות הוראה.

 

כמו כן,  על מנת לעודד את המוסדות לפעול לשיפור איכות ההוראה יוקצו כתשעה מיליון ₪ בשלוש השנים הקרובות שיוענקו למוסדות * שיפעלו מעבר לקריטריונים הבסיסיים המחייבים. מוסד שיפעל לקידום כל אחד מהקריטריונים הנוספים המפורטים מטה, יתוקצב בהתאם לכל סעיף, ויוכל לקבל מקסימום מענק של עד 75,000 ₪ לשנה. להלן רשימת הדרישות לקבלת התקצוב:

  1. ליווי וחניכה של חבר סגל חדש למשך שלוש השנים הראשונות להוראתו (לדוגמא: מפגשים קבועים עם "חונך אישי", תצפית עמיתים בשיעורים וכיוצא בזה).
  2. הדרכה ותמיכה טכנולוגית לשימוש חברי הסגל לצורכי תכנון, פיתוח ויישום דרכי הוראה חדשניות באמצעים דיגיטליים וטכנולוגיה מתקדמת.
  3. פעילות לגבי מורים חלשים בהוראה (מפגשים אישיים, ליווי, חניכה, סדנאות וכיוצא בזה)
  4. פעילות לגבי מורים מצטיינים בהוראה (קרדיט, פרסים, פרסום וכיוצא בזה)
  5. עריכת סמינר מחלקתי לפחות אחת לשנה, שיעסוק בנושאים של איכות ושיפור ההוראה
  6. מינוי ראש היחידה האקדמית או מי מטעמו, כאחראי על ריכוז נושא ההוראה ביחידה (האחראי יעמוד בקשר רציף עם המנגנון המוסדי בנושא איכות ההוראה כמפורט בסעיף הבא).
  7. היענות לשאלוני הערכת ההוראה של לפחות 60% מהסטודנטים בכל קורס (לצורך התקצוב תינתן אפשרות לחריגה שלא תעלה על  10% מהקורסים).
  8. ראש היחידה האקדמית יקיים מפגש משוב פרטני (אחת לשנה לפחות) עם חברי סגל שקיבלו ציון הערכה הנמוך מהממוצע המחלקתי.

 

בנוסף, על מנת לעודד את המוסדות לפעול לקידום איכות ההוראה באופן יצירתי, הוחלט על הקצאה של כמיליון ₪ ** מידי שנה בשלוש השנים הקרובות, שיוענקו על בסיס תחרותי למוסדות שיפעלו באופן חדשני ומקורי בתחום איכות ההוראה והערכתה.

ד"ר ורדה בן שאול, סמנכ"ל להערכת איכות במועצה להשכלה גבוהה מסרה כי בזמן הקרוב יועברו לכלל המוסדות הנחיות מפורטות ליישום החלטת מל"ג.

ד"ר בן שאול הוסיפה כי אנו מצפים לשיתוף פעולה מלא מצד המוסדות בכדי לשפר את איכות ההוראה והשירות הניתן בסופו של יום לציבור הסטודנטים.

 

*    מכללות אקדמיות המתוקצבות על ות"ת

**  ות"ת תקצה 750 אלף ₪ סה"כ, והמוסד יתבקש להוסיף עוד 25 אחוז.