06/08/2017

נוהל הסדרת חריגות מהחלטות המל"ג

נוהל חדש של המל"ג יאפשר למוסדות להשכלה גבוהה לדווח ביוזמתם על חריגות מהחלטות מל"ג שנעשו לאורך השנים במוסד, בידיעה או שלא בידיעה, תוך הקלה באכיפה ובסנקציות אקדמיות. הנוהל, שאושר בישיבת מל"ג האחרונה, יהיה תקף עד לסוף שנת 2017 ומטרתו להגביר את האמון בין המל"ג לבין המוסדות להשכלה גבוהה. הנוהל יסייע למוסדות ליישר קו ולהסדיר ליקויים וחריגות שנעשו לאורך שנים.

 

בהחלטת המל"ג נכתב כי "הואיל ומל"ג מעוניינת לחזק את האוטונומיה של המוסדות להשכלה גבוהה, אשר מבוססת על אחריות המוסדות לניהולם התקין והראוי, הוחלט לבצע מהלך כולל להסדרת הנושא בשיתוף המוסדות".

 

סגן יו"ר מל"ג, פרופ' אדו פרלמן הדגיש "כי בשנתיים האחרונות פועלת המל"ג לחיזוק מערך הפיקוח והאכיפה על החלטותיה ונהליה. במהלך התקופה התקיימו תהליכי בירור מול מוסדות רבים בגין חריגות מהחלטות המל"ג, כאשר רבים מהם אף קיבלו "אזהרה" ו/או סנקציה לאחר דיון בוועדת המשנה לפיקוח ואכיפה. לאור זאת, ולאחר חשיבה מעמיקה  הוחלט לצאת במהלך רוחבי במסגרתו יתאפשר למוסדות להשכלה גבוהה להסדיר חריגות מהחלטות המל"ג".

 

יצוין כי הנוהל החדש מתייחס למקבץ של כ- 20 החלטות מל"ג והוראות חוק (בהקשר של תכניות לימודים). במסגרת הנוהל המוסדות יתבקשו לבצע בדיקות פנימיות ולדווח מיוזמתם על החריגות השונות ממקבץ החלטות זה.

 

במל"ג מסבירים כי לאחרונה, עם  הגברת הבקרה והאכיפה, התברר כי לפחות שליש מהמוסדות להשכלה גבוהה הפרו בשנים האחרונות החלטה אחת או יותר של מל"ג, כאשר ברוב המקרים החריגות נעשות בשוגג. ביחידה לבקרה, אכיפה ורישוי מציינים כי מהנתונים שבידיהם עולה כי החריגות נמצאו בכל סוגי המוסדות, לרבות אוניברסיטאות, מכללות מתוקצבות, מכללות לא מתוקצבות ומכללות לחינוך.

 

כמו כן, במל"ג מדגישים כי ההקלה בסנקציות תיושם רק במקרים שבהם מדובר בחריגות שטרם החל לגביהן בירור מול המוסד. במקרים אלו, החריגות יובאו לעדכון ועדת המשנה לפיקוח ואכיפה שתבחן את הנושא ואת אופי החריגה.

 

החלטות והוראות חוק מל"ג הנכללות בנוהל 

מכתב למוסדות

אוגדן וטופס דיווח לדוגמא