החלטות המל"ג (עקרוניות רוחביות ותחומיות)

המועצה להשכלה גבוהה מבקשת להסב את תשומת לב המוסד המבקש לקיים לימודים אקדמיים ולהעניק תואר אקדמי מוכר למדיניות ולהחלטות העקרוניות של המל"ג (שתפורטנה להלן). החלטות אלה משליכות על הבקשה הפרטנית שיגיש, והטיפול בה יתבצע לאורה של מדיניות המל"ג והחלטותיה, הן הרוחביות והן התחומיות.

 

במסגרת הגשת בקשה לפתיחת תכנית לימודים חדשה על המוסד להוכיח עמידה בכל אחת מהחלטות המל"ג הרוחביות והדיסציפלינאריות, על כל סעיפיהן, כמתואר במסמך זה.

 


החלטות רוחביות כלליות החלות על כלל התכניות 1. החלטות המל"ג מיום 4.11.2003, כפי שתוקנה ביום 15.2.2005 ועודכנה ביום 1.7.2008 ומיום 27.4.2010, בדבר ניהול אקדמי של מוסדות להשכלה גבוהה שאינם אוניברסיטאות. (קישור).

 2. החלטת המל"ג מיום 19.3.2019 בדבר הגדרת חבר סגל "ליבתי" אקדמי בכיר במוסדות להשכלה גבוהה. (קישור).

 3. החלטת המל"ג מיום 27.10.15 בדבר האחדה והבהרה של החלטות מל"ג בנושא: תכניות ומסגרות הטעונות אישור המועצה להשכלה גבוהה (גם כאשר למוסד יש הסמכה שאינה מוגבלת בזמן להעניק תואר בהן). (קישור).

 4. החלטת המל"ג מיום 13.11.2018 בדבר למידה דיגיטלית: הגדרה ואסדרה. (קישור).

 5. החלטת המל"ג מיום 27.10.2015 בנושא דו"ח ועדת גרונאו לבחינת נושא התכניות החוץ-תקציביות והתכניות הייעודיות במוסדות להשכלה גבוהה המתוקצבים. (קישור).

 6. החלטת המל"ג מיום 30.6.2015 בדבר קידום וייצוג נשים במוסדות להשכלה גבוהה. (קישור).

 7. החלטת המל"ג מיום 7.3.2017 בדבר בדיקת היתכנות של תחומי לימוד: נוהל חדש שיבוא במקום החלטת מל"ג מיום 3.3.2015 בנושא "מתווה לבדיקת בקשות של מוסדות לפתוח תוכניות לימודים לתארים ראשונים ולתארים שניים בתחומים חדשים שהמל"ג לא נדרשה להם עד כה".(קישור).

 8. החלטת המל"ג מיום 11.2.2014, כפי שתוקנה ביום 8.4.2014, בדבר רשת הביטחון לתכנית לימודים חדשה במוסד להשכלה גבוהה. (קישור).

 9. החלטת המל"ג מיום 16.9.2014 בדבר תוקף אישור הפרסום ורישום הסטודנטים לתכנית לימודים חדשה. (קישור).

 10. החלטת המל"ג מיום 13.5.2014 בדבר נוהל להוספת מסלול, התמחות, מגמה, חטיבה, אשכול או מוקד בתכנית לימודים אקדמית קיימת. (קישור).

 11. החלטת המל"ג מיום 19.3.2019 בדבר לימודים אקדמיים מחוץ לקמפוס (עדכון החלטת המל"ג מיום 12.12.2006). (קישור).

 12. החלטת המל"ג מיום 12.6.2001, כפי שתוקנה ביום 2.11.2004 וביום 26.7.2011, בדבר תכניות לימודים מיוחדות לקבוצות אוכלוסייה מוגדרות. (קישור, קישור).

 13. החלטת המל"ג מיום 13.11.2018 בדבר מתווים לתוכניות משותפות של מוסדות להשכלה גבוהה בארץ ומוסדות להשכלה גבוהה בחו"ל (עדכון החלטת המל"ג מיום 5.3.2013). (קישור).

 14. החלטת המל"ג מיום 19.5.2015 בדבר מתווה לבדיקת בקשות לפתיחת תכניות לימודים משותפות לתואר אקדמי בין מוסדות להשכלה גבוהה בישראל. (קישור).

 15. החלטת המל"ג מיום 13.11.2018 בדבר אישור פתיחה וקיום תכנית לימודים חדשה או קיימת בשפה זרה (עדכון החלטת מל"ג מיום 10.9.2013). (קישור).

 16. החלטת המל"ג מיום 8.4.2014 בדבר אי פתיחת פרופסיות חדשות במקצועות הבריאות הכוללות התנסות מעשית (כל זמן שלא הוסדר הממשק בין משרד הבריאות לות"ת). (קישור).

 17. החלטת המל"ג מיום 18.8.2020 בדבר הסדרת נושא ההכרה בלימודים אקדמיים קודמים שעבורם כבר הוענק תואר (קישור).

 18. החלטת המל"ג מיום 17.7.2007 בדבר הצהרת מרצים המביעים נכונות ללמד בתכניות לימודים חדשות המוגשות על-ידי מוסדות להשכלה גבוהה שאינם אוניברסיטאות. (קישור).

 19. החלטת המל"ג מיום 16.12.2003 בנושא מוסדות להשכלה גבוהה לכוונת רווח. (קישור).

 20. החלטת ות"ת מיום 26.11.1997 בנושא בעלי תפקידים במוסדות להשכלה גבוהה שאינם אוניברסיטאות. (קישור).

 21. תקנות המועצה להשכלה גבוהה (אגרות) התשע"ב 2012. (קישור).

 22. החלטת המל"ג מיום 13.11.2018 בדבר הגבלת מספר ההסמכות הזמניות למוסדות להשכלה גבוהה. (קישור).

 23. החלטת המל"ג מיום 8.8.2017 בדבר נוהל בדיקת תוכניות מתי יש למנות סוקרים ומתי יש למנות ועדה (עדכון החלטת מל"ג מיום 14.7.2015). (קישור).

 24. החלטת המל"ג מיום 12.9.2017 בדבר חריגה מתנאי קבלה (קישור).


החלטות רוחביות החלות על תכניות לתואר ראשון בלבד 1. החלטת המל"ג מיום 19.3.2019 בדבר היקף הלימודים האקדמיים לתואר ראשון ופריסתם. (קישור).

 2. החלטת המל"ג מיום 29.5.2018 בנושא תכניות לימודים לתואר ראשון בזמן חלקי. (קישור).

 3. החלטת המל"ג מיום 18.6.2019 בדבר סוגי תכניות לימודים לתואר ראשון שאינם במתכונת דו-חוגית (עדכון החלטת המל"ג מיום 10.6.2014). (קישור).

 4. החלטת המל"ג מיום 5.3.2013 בדבר נוהל טיפול בבקשה להסמכה לתכנית לימודים חדשה באמצעות איגום קורסים מתוך תכניות לימודים מאושרות. (קישור).

 5. החלטת המל"ג מיום 29.11.2011, כפי שתוקנה ביום 11.6.2013, בדבר אנגלית כשפה זרה כולל ספי קבלה בשפה האנגלית במוסדות להשכלה גבוהה. (קישור).

 6. החלטת המל"ג מיום 2.1.2001 בדבר קבלת סטודנטים מעל גיל שלושים שאינם בעלי תעודת בגרות. (קישור).

 7. נוהל לבדיקה ואישור פתיחת תכניות לימודים במח"רים (מוסדות לחרדים) ובפלטפורמות מיום 10.12.2013. (קישור).

 8. החלטת המל"ג מיום 3.3.2015 שילוב האוכלוסיה החרדית בהשכלה הגבוהה (קישור).

 9. החלטת המל"ג מיום 16.9.2014 בדבר התוכנית הלאומית ללמידה משמעותית – יצירת רצף חינוכי בין מערכת החינוך לבין מערכת ההשכלה הגבוהה. (קישור).

 10. החלטת המל"ג מיום 19.3.2019 בדבר פטור מלימודים אקדמיים על בסיס לימודים לא אקדמיים (קישור).

 11. החלטת המל"ג מיום 11.1.2011 בדבר לימודי העשרה במערכת ההשכלה הגבוהה במסגרת לימודי התואר הראשון. (קישור).


החלטות רוחביות החלות על תכניות לתואר שני ושלישי בלבד 1. החלטת המל"ג מיום 06.03.2018 בדבר הארכת תקופת ה"אוטונומיה" לפתיחת תוכניות לימודים חדשות לתואר שני במוסדות להשכלה גבוהה. (קישור).

 2. החלטת המל"ג מיום 30.12.2014 בדבר הגשה ופתיחת תכניות לתואר שלישי (דוקטורט)  בתחומים  מוגדרים במוסדות להשכלה גבוהה להם אין אישור להעניק דוקטורט באופן עצמאי. (קישור).

 3. החלטת המל"ג מיום 19.5.2015 בדבר קריטריונים ותנאים לקיום תכניות לימודים לדוקטורט (Ph.D) בתחומים ייחודיים באוניברסיטאות המחקר, שתילמדנה בשיתוף מוסדות אחרים להשכלה גבוהה (בהמשך להחלטת המל"ג מיום 30.12.2014). (קישור).

 4. החלטת המל"ג מיום 1.5.2012 בדבר תנאי קבלה לתואר שני ולתואר שלישי במוסדות להשכלה גבוהה (קישור).

 5. החלטת המל"ג מיום 24.11.2020 בדבר עדכון והאחדה של החלטות המל"ג בנושא התואר השני במוסדות להשכלה גבוהה (קישור).1. לתואר ראשון: 1. נוהל למתן אישור למכללות אקדמיות להעניק לבוגרי תוכניות לימודים בהנדסה תואר "בוגר במדעים" (B.Sc.) – החלטת מל"ג מיום 19.6.2007 כפי שעודכנה ביום 1.5.2012. (קישור)

 2. קווים מנחים והגדרות לתכניות לימודים בתחומים הנדסת מחשבים, הנדסת חשמל ואלקטרוניקה, הנדסת תוכנה ומדעי המחשב (דו"ח פייטלסון)- החלטת מל"ג מיום 27.09.2016. (קישור)

 3. תשתיות הלימוד לתואר 'בוגר' ולתואר 'מוסמך' בפסיכולוגיה במוסדות להשכלה גבוהה – החלטת המל"ג מיום 29.4.2008. (קישור)

 4. מתווה תכניות לימודים לתואר ראשון בפיסיקה יישומית, כימיה יישומית ותכניות דו-חוגיות בפיסיקה-כימיה – החלטת המל"ג מיום 13.7.2010 (קישור).

 5. קווים מנחים לתכניות לימודים לתואר ראשון בסיעוד – החלטת המל"ג מיום 15.2.2005. (קישור)

 6. השלמה לתואר "בוגר בסיעוד" לאחים/ות מוסמכים/ות – החלטת מועצה מיום 28.6.2016. (קישור)

 7. מסגרות הכשרה להסבת בוגרי תארים אקדמיים ממוסדות להשכלה גבוהה לתואר "בוגר" בסיעוד – החלטת המל"ג מיום 21.5.2013. (קישור)

 8. קריטריונים ללימודי משפטים לקראת תואר ראשון במכללות – החלטת המל"ג מיום 6.5.1997. (קישור)

 9. דו"ח ועדת המשנה לבחינת קריטריונים נדרשים לקיומה של ספריה משפטית במכללות אקדמיות המקיימות לימודים במשפטים לקראת תואר אקדמי ראשון – פברואר 1998. (קישור)

 10. תכנית לימודים לתואר ראשון ושני במנהל עסקים – החלטת המל"ג מיום 26.2.2008. (קישור)

 11. דגם מנחה לתכנית לימודים לתואר ראשון (B.A) רב-תחומי/כללי – החלטות המל"ג מיום 22.3.2016. (קישור)

 12. מתווים מנחים להכשרה להוראה במוסדות להשכלה גבוהה בישראל – החלטת המל"ג מיום 21.11.2006 כפי שעודכנה ביום 29.1.2008 וביום 1.7.2008. (קישור).

 13. תכנית לימודים לתואר "בוגר בהוראה" (B.Ed.) במתמטיקה במסלול העל-יסודי (ז'-י') – החלטת המל"ג מיום 10.6.2014. (קישור)

 14. תכנית לימודים לתואר "בוגר בהוראה" (B.Ed.) בתחומי האמנות, העיצוב והיצירה – החלטת המל"ג מיום 1.7.2008. (קישור)

 15. היקף לימודי האנגלית כתנאי להכשרה להוראת אנגלית (B.Ed.) – החלטת המל"ג מיום 1.7.2008. (קישור)

 16. עדכון החלטת "המתווים המנחים בהכשרה להוראה" בנושא הלימודים הכלליים במסגרת התואר "בוגר בהוראה" (B.Ed.) – החלטת המל"ג מיום 14.7.2009. (קישור)

 17. מתווה מעודכן לקיום לימודי השלמה לתואר "בוגר בהוראה" (B.Ed.) לגננות ומורים מוסמכים בכירים – החלטת המל"ג מיום 18.11.2014 כפי שתוקנה ביום 9.8.2016. (קישור)

 18. חידוש הפעלת המתווה ללימודים לתואר "בוגר בהוראת טכנולוגיה"(B.Ed.Tech.) במסלול העל-יסודי (ז'-י"ב) – החלטת מל"ג מיום 12.4.2016. (קישור)

 19. תכנית לימודים לתואר ראשון בקדם רפואה Pre Med – החלטת המל"ג מיום 28.8.2012. (קישור)
2. לתואר שני: 1. אמות מידה לקיום תכניות לימודים לתואר שני (LL.M) במשפטים בכלל המוסדות להשכלה גבוהה- החלטת המל"ג מיום 9.3.2004, כפי שעודכנה ביום 11.7.2006 ותוקנה ביום 29.5.2007 וביום 1.4.2008. (קישור)

 2. אמות מידה לקיום תכניות לימודים לתואר "מוסמך" (M.A.) במשפט למי שאינם בעלי תואר ראשון במשפטים LL.B. – החלטת המל"ג מיום 24.5.2005. (קישור)

 3. תשתיות הלימוד לתואר 'בוגר' ולתואר 'מוסמך' בפסיכולוגיה במוסדות להשכלה גבוהה – החלטת המל"ג מיום 29.4.2008. (קישור)

 4. דו"ח הוועדה המשותפת של המל"ג ומשרד הבריאות: ליבה לתואר שני בפסיכולוגיה- החלטת המל"ג מיום 24.7.2012. (קישור)

 5. תכנית לימודים לתואר ראשון ושני במנהל עסקים – החלטת המל"ג מיום 26.2.2008. (קישור)

 6. מתווים לתכניות לימודים לתואר שני (M.A.A.T) בטיפול באמצעות אמנויות – החלטת המל"ג מיום 13.7.2010 (וכפי שתוקנה ביום 8.11.2011 וביום 21.2.2012). (קישור)

 7. מתווה לתוכניות ייעודיות לתואר שני בטיפול באמצעות אמנויות (M.A.A.T) למטפלים בפועל – החלטת המל"ג מיום 5.3.2013. (קישור)

 8. מתווים מנחים להכשרה להוראה במוסדות להשכלה גבוהה בישראל – החלטת המל"ג מיום 21.11.2006 כפי שעודכנה ביום 29.1.2008 וביום 1.7.2008. (קישור).

 9. תואר שני "מוסמך בהוראה" במסגרת לימודים אינטגרטיבית עם תעודת הוראה (M.Teach.) – החלטת המל"ג מיום 29.1.2008. (קישור)

 10. קווים מנחים להגשת בקשה לפתיחת לימודי תואר שני (M.Sc.) ללא תזה בהנדסת תעשיה וניהול במוסדות שאינם אוניברסיטאות – החלטת המל"ג מיום 13.7.2010. (קישור)

 11. תכנית לימודים לתואר שני (M.Sc.) בהנדסת תעשייה וניהול – החלטת המל"ג מיום 26.7.2011. (קישור)

 12. מתכונת לימודים ארבע שנתית (ללא שנת הסטאז') לתואר דוקטור ברפואה (M.D.) המיועדת לבעלי תואר "בוגר במדעים" – החלטת המל"ג מיום 20.12.2005. (קישור)