29/10/2019

נתוני הנשים באקדמיה

נשים – תואר ראשון

  • הכפלת מספר הסטודנטיות הלומדות מדעי המחשב (לרבות מתמטיקה וסטטיסטיקה)
  • גידול משמעותי במספר הסטודנטיות הלומדות הנדסה

הגידול המרשים במקצועות ההייטק בא לידי ביטוי גם בפילוח תחומי הלימוד של הנשים. מהנתונים עולה כי מאז תחילת העשור הוכפל מספרן של הסטודנטיות הלומדות תואר ראשון במדעי המחשב (לרבות מתמטיקה וסטטיסטיקה) מ-2,622 (בשנת 2010) ל-5,602 סטודנטיות בשנת 2019. גידול משמעותי נרשם גם בלימודי ההנדסה: מ- 8,581 סטודנטיות בשנת 2010 ל- 10,389 סטודנטיות בשנת 2019.

יצויין כי במסגרת התכנית הכללית לחיזוק מקצועות ההייטק, ות"ת מקדמת בשנים האחרונות תכנית ייעודיות להגדלת מספרן של הנשים הלומדות במסלולי לימוד במקצועות ההייטק, בדגש על מדעי המחשב. התכניות כוללות תמריצים כספיים למוסדות לטובת חלוקת מלגות ומענקים לסטודנטיות, סדנאות חשיפה למקצועות היי-טק, וכן במתן מעטפת תמיכה הכוללת שיעורי תגבור וליווי אישי.

בנוסף לכך, בדומה לנתונים הכלליים, גם בפילוח לתחומי לימוד אצל הנשים העשור החולף התאפיין בירידה במקצועות מדעי החברה (מ- 27,222 סטודנטיות בשנת 2010 ל-23,759 סטודנטיות בשנת 2019) ומשפטים (מ- 7,695 סטודנטיות בשנת 2010 ל- 6,585 סטודנטיות בשנת 2019). כמו כן, יצוין כי בעשור החולף נרשמה עלייה משמעותית במספר הסטודנטיות בחינוך והכשרה להוראה ובמקצועות עזר רפואיים.

 

 

הנשים מהוות כ-60% ממספר הסטודנטים באקדמיה

  • בראייה רב שנתית לאורך העשור: זינוק במספר הסטודנטיות לתואר שני

חלקן של הנשים מבין הסטודנטים עמד בתשע"ט על כ-59%, לאחר עלייה משמעותית בהשתתפותן בלימודים אקדמיים, בעיקר בשנות התשעים. הנשים מהוות כיום רוב בכל אחד מהתארים: בתואר הראשון – 58%, בתואר השני – 63% ובתואר השלישי – 53%.

גידול מרשים על פני השנים חל גם בהשתתפותן של נשים בלימודים לתארים מתקדמים. בשנת תש"ן חצה שיעורן של הנשים בקרב הלומדים לתואר שני את ה-50% ובתשע"ט הגיע, כאמור, שיעורן ל-63%. העלייה בשיעור הנשים נובעת מכניסת המכללות האקדמיות ללימודי תואר שני. שיעור הנשים בקרב הסטודנטים לתואר שלישי חצה לראשונה את ה-50% בסוף שנות התשעים ועלה בשנים האחרונות עד שהגיע ל-53% בתשע"ט.

 

התכנית להוגנות מגדרית להגדלת ייצוגן של הנשים בקרב הסגל האקדמי:

במקביל לפעולות לעידוד נשים ללימודי הייטק, ות"ת ומל"ג פועלות להגדלת ייצוגן של הנשים גם בקרב הסגל האקדמי במוסדות להשכלה גבוהה, וקיבלו שורה של החלטות לקידום הנושא בהתאם להמלצות ועדה שהגישה מסקנות בשנת 2011 בראשות פרופ' רבקה כרמי, נשיאת אוניברסיטת בן-גוריון דאז וועדה נוספת בראשות פרופ' רות ארנון, נשיאת האקדמיה הישראלית הלאומית למדעים דאז, שהגישה דוח בשנת 2013. התכנית "להוגנות מגדרית" הולמת את העקרונות שקבעה המל"ג לקידום נשים  לחברות סגל בכיר ומתבססת על המלצות ועדת פרופ' ארנון, שעיקרן העלאת המודעות להוגנות מגדרית במוסדות להשכלה גבוהה וגיוס וקידום נשים בסגל האקדמי הבכיר בכלל, ובתחומים בהם ייצוג הנשים נמוך במיוחד, כמו המדעים המדויקים ובתחומי ההנדסה השונים בפרט.

  • מלגות לפוסט דוקטורנטיות מצטיינות בסכום של עד 80 אלף דולר (לשנתיים)
  • מלגות לדוקטורנטיות בתחומי ההיי-טק בסך 150 אלף ₪ (לשלוש שנים) ומלגות לסטודנטיות לתואר שני בתחומי ההיי-טק בסך – 80 אלף ₪ (לשנתיים)
  • פרסים בסך כמיליון שקלים בשנה למוסדות שיצטיינו בקידום ויישום הוגנות מגדרית
  • תקציב ייעודי לפעילות יועצות נשיא להוגנות מגדרית במוסדות להשכלה גבוהה