דו"חות הערכה בנושא סוציולוגיה ואנתרופולוגיה

המועצה להשכלה גבוהה מאמצת את המלצת ועדת המשנה להבטחת איכות מיום 13.5.19 ומחליטה כלהלן:

 1. להודות לוועדה להערכת איכות בסוציולוגיה אנתרופולוגיה בראשות פרופ' סימור ספילרמן על עבודתה הרבה והמקצועית, ולפרופ' ארני קלברג על הצגת הדוחות במוסדות המל"ג.
 2. לאמץ עקרונית את דוחות ההערכה של הוועדה.
 3. לפרסם את דוחות ההערכה ותגובות המוסדות באתר האינטרנט של המל"ג.
 4. לבקש מכל מוסד להגיש עד חודש נובמבר 2013 תכנית פעולה ליישום המלצות הוועדה הנוגעות אליו (כולל לו"ז), כמפורט בדוח הוועדה, בנספח המצ"ב ובמכתב מפורט שיישלח לכל אחד מהמוסדות שעברו הערכה בתחום.
 5. לבקש מכל מוסד להגיש עד חודש נובמבר 2014 דוח ביניים אודות יישום תכניות הפעולה הנזכרות בסעיף 4 לעיל.
 6. המוסדות והמחלקות לסוציולוגיה-אנתרופולוגיה מתבקשים לפעול לתיקון הליקויים הרוחביים – הכלל ארציים עליהם הצביעה ועדת ההערכה הבינלאומית, וזאת בנוסף להמלצות הפרטניות המתייחסות לכל אחת מהמחלקות שעברו הערכה:
 7. לגבש תכנית אסטרטגית ל- 5 שנים שתבהיר את יעדי התחום וכיווני הפיתוח שלו, מהם יגזר גם פרופיל הסגל שיש לגייס.
  1. לעבות באופן משמעותי את המחלקות – הן מבחינת הקוריקולום והן מבחינת הרכב הסגל – בשיטות, גישות ומחקר כמותני ולפעול לגיוס הסגל הנדרש ברוח זו.
  2. להעמיק את לימודי הסטטיסטיקה.
  3. להרחיב באופן משמעותי את החשיפה והשימוש בשפה האנגלית בתכניות הלימודים בתארים המתקדמים.
  4. לפתוח את התכניות לתואר שני לסטודנטים שבאים גם מדיסציפלינות אחרות.
  5. לקיים באופן שיטתי קשר עם הבוגרים (alumni .(
 8. לכנס את ראשי המחלקות לסוציולוגיה כולל נציגי המחלקות בתחום האנתרופולוגיה, כדי לדון בנושאים השונים העולים מדו"חות האיכות, לרבות בחינת ההמלצה להקמת קונסורציום ללימודי אנתרופולוגיה.

החלטת מל”ג מישיבתה ביום 21.05.13 – סוציולוגיה ואנתרופולוגיה


המרכז האוניברסיטאי אריאל – דוח הועדה (סוציולוגיה ואנתרופולוגיה)המרכז האוניברסיטאי אריאל – תגובת המוסד (סוציולוגיה ואנתרופולוגיה), אוניברסיטת אריאל – חווד סוקר


אוניברסיטת בן גוריון- דוח הועדה (סוציולוגיה ואנתרופולוגיה)אוניברסיטת בן גוריון – תגובת המוסד (סוציולוגיה ואנתרופולוגיה)אוניברסיטת בן גוריון – חווד סוקר


אוניברסיטת בר אילן- דוח הועדה (סוציולוגיה ואנתרופולוגיה)אוניברסיטת בר אילן – תגובת המוסד (סוציולוגיה ואנתרופולוגיה)אוניברסיטת בר אילן – חווד סוקר


אוניברסיטת חיפה- דוח הועדה (סוציולוגיה ואנתרופולוגיה), אוניברסיטת חיפה – תגובת המוסד (סוציולוגיה ואנתרופולוגיה), אוניברסיטת חיפה – חווד סוקר


אוניברסיטת תל אביב- דוח הועדה (סוציולוגיה ואנתרופולוגיה)אוניברסיטת תל אביב – תגובת המוסד (סוציולוגיה ואנתרופולוגיה)אוניברסיטת תל אביב – חווד סוקר


האוניברסיטה העברית – דוח הועדה (סוציולוגיה ואנתרופולוגיה), האוניברסיטה העברית – תגובת המוסד (סוציולוגיה ואנתרופולוגיה), האוניברסיטה העברית – חווד סוקר


האוניברסיטה הפתוחה- דוח הועדה (סוציולוגיה ואנתרופולוגיה), האוניברסיטה הפתוחה – תגובת המוסד (סוציולוגיה ואנתרופולוגיה), האוניברסיטה הפתוחה – חווד סוקר


המכללה האקדמית עמק יזרעאל- דוח הועדה (סוציולוגיה ואנתרופולוגיה)המכללה האקדמית עמק יזרעאל – תגובת המוסד (סוציולוגיה ואנתרופולוגיה)המכללה האקדמית עמק יזרעאל – חווד סוקר