18/11/2012

סטודנטים/ות הנקראים/ות לשירות מילואים

 להלן נוסח מקוצר ובו עיקרי הכללים אשר נקבעו ע"י המועצה להשכלה גבוהה מכח חוק זכויות הסטודנט, התשס"ז – 2007, המפרטים את הזכויות וההתאמות המגיעות לסטודנט המשרת במילואים :

 

1. היעדרות משיעורים ודחיית לימודים

א. סטודנט המשרת במילואים זכאי להיעדר משיעורים בתקופת שירות המילואים, ללא הגבלה.

ב. שירות מילואים של 10 ימים לפחות במצטבר במהלך קורס סמסטריאלי או 20 ימים לפחות במצטבר במהלך קורס שנתי, מזכה את הסטודנט לדחות את הקורס ולחזור עליו ללא תשלום נוסף.

 

2. מטלות

סטודנט שנעדר בשל שירות מילואים במועד שנקבע להגשת מטלה או בסמוך לו, זכאי לדחיית מועד ההגשה, במספר הימים לפחות שבהם שירת במילואים.

 

3. מעבדות, סמינריונים, סדנאות, סיורים וקורסי הכשרה מעשית

מוסד יאפשר לסטודנט שנעדר בשל שירות מילואים מקורס במעבדה, סמינריון, סיור, סדנא או הכשרה מעשית, להשלים את שהחסיר או יפטור אותו מהשתתפותו, או יאפשר השתתפותו בהם במועד מאוחר יותר ללא תשלום נוסף.

 

4. בחינה

א. סטודנט שנעדר מבחינה בשל שירות מילואים, זכאי להיבחן במועד נוסף אחר עבור כל מועד שהפסיד.

ב. סטודנט ששירת שירות מילואים של 10 ימים לפחות במצטבר במהלך תקופת הבחינות, או סטודנט שבמהלך הסמסטר הסמוך לתקופת הבחינות שירת שירות מילואים של 10 ימי מילואים רצופים לפחות או 21 ימים במצטבר, זכאי להיבחן בכל קורס שהיה אמור להיבחן בו בתקופת הבחינות, במועד נוסף בתום הסמסטר, או בסמוך לו.

ג. מועד הבחינה הנוסף יתקיים לאחר תום שירות המילואים באופן שתינתן שהות לסטודנט להתכונן לקראת הבחינה.

 

5. היעדרות מבחינה או עבודה המהווה דרישה מוקדמת

סטודנט שנעדר בשל שירות מילואים מבחינה של קורס המהווה דרישה מוקדמת או שבשל היעדרותו לא הגיש מטלה בקורס כאמור, זכאי ללמוד על תנאי בקורס המתקדם או בשנה המתקדמת עד להשלמת הבחינה או המטלה בהתאם לזכאותו לפי כללים אלה.

 

6. השלמת לימודים, רישום לקורסים ונוכחות

א. מוסד יסייע לסטודנט שנעדר בשל שירות מילואים בהשלמת חומר הלימוד שהפסיד לרבות באמצעות מתן הדרכה, שיעורי עזר, צפייה או האזנה בשיעורים וכד'.

ב. סטודנט שנעדר בשל שירות מילואים זכאי להטבה שוות ערך ל- 50 צילומים או הדפסות של חומר לימודים שהפסיד, בעד כל יום שבו נעדר.

ג. סטודנט שנעדר בשל שירות מילואים זכאי להטבות בשאילת ספרים בספרייה.

ד. סטודנט שזומן לשירות מילואים וצפוי להיעדר בתקופת ההרשמה זכאי לרישום מוקדם לקורסים.

 

7. הארכת לימודים

סטודנט ששירת שירות מילואים מצטבר של 150 ימים במהלך תקופת לימודיו זכאי להאריך את לימודיו ב- 2 סמסטרים, ללא תשלום.

 

8. רכז מילואים

לצורך יישום כללים אלה על כל מוסד להשכלה גבוהה למנות רכז מילואים אשר תפקידיו יהיו אלה:

א. קביעת ההתאמות פרטניות לסטודנטים לפי הכללים;

ב. תיאום ומעקב אחר ביצוע ההתאמות;

ג. טיפול בתלונות סטודנטים במילואים;

 

עיקרי זכויות הסטודנטים

 

את הנוסח המלא והמחייב ניתן למצוא באתר האינטרנט של המל"ג בכתובת
https://che.org.il/wp-content/uploads/2012/04/התאמות-לסטודנטים-המשרתים-בשירות-מילואים.pdf