הערכת איכות

סטטיסטיקה

החלטת מל"ג

המלצות הועדה

ועדת הערכה ראשונה

כללי

החלטת מל"ג 11.01.11, החלטת מל"ג

החלטת מל"ג 29.11.11, החלטת מל"ג- מעקב

החלטת מל"ג 30.4.13 - מעקב סטטיסטיקה, החלטת מל"ג- מעקב

דוח ועדה כללי, דוח הוועדה

חוות דעת סוקר בנוגע לאוניברסיטה העברית, אוניברסיטת תל-אביב ואוניברסיטת חיפה - סטטיסטיקה, מעקב - חוות דעת

אוניברסיטת בר-אילן

אוניברסיטת בר-אילן - דוח הוועדה, דוח הוועדה

תגובת המוסד, תגובת המוסד- הערכה

החלטת מל"ג מיום 3.7.2012, החלטת מל"ג- מעקב

תגובת אוניברסיטת בר-אילן לדו"ח וועדת המעקב, תגובת המוסד- מעקב

דו"ח הוועדה לבחינת יישום המלצות הוועדה להערכת איכות בסטטיסטיקה באוניברסיטת בר-אילן, דוח מעקב אחר יישום

אוניברסיטת חיפה

תגובת אוניברסיטת חיפה לחוות דעת סוקר – סטטיסטיקה , תגובת המוסד- מעקב

אוניברסיטת חיפה - דוח הוועדה, דוח הוועדה

תגובת המוסד, תגובת המוסד- הערכה

אוניברסיטת תל אביב

תגובת אוניברסיטת תל-אביב לחוות דעת סוקר – סטטיסטיקה, תגובת המוסד- מעקב

תגובת המוסד, תגובת המוסד- הערכה

אוניברסיטת תל-אביב - דוח הוועדה, דוח הוועדה

האוניברסיטה העברית בירושלים

תגובת המוסד, תגובת המוסד- הערכה

תגובת האוניברסיטה העברית לחוות דעת סוקר - סטטיסטיקה, תגובת המוסד- מעקב

האוניברסיטה העברית - דוח הוועדה, דוח הוועדה