דו"חות הערכה בנושא ספרות עברית

החלטות מל"ג

דוחות הוועדה להערכת איכות בתחום הספרות העברית

המועצה להשכלה גבוהה מאמצת את המלצת ועדת המשנה להבטחת איכות מיום 13.6.9 , בעניין דוחות הערכת האיכות בספרות עברית, ומחליטה כלהלן:

  1. להודות לוועדה להערכת איכות בספרות עברית בראשות פרופ' ארנולד בנד על עבודתה הרבה והמקצועית.
  2. לאמץ עקרונית את דוחות ההערכה של הוועדה.
  3. לפרסם את דוחות ההערכה ותגובות המוסדות באתר האינטרנט של המל"ג.
  4. לבקש מכל מוסד להגיש עד חודש דצמבר 2013 תכנית פעולה ליישום המלצות הוועדה הנוגעות אליו (כולל לו"ז), כמפורט בדוח הוועדה ובנספח המצ"ב.
  5. לבקש מכל מוסד להגיש עד חודש דצמבר 2014 דוח ביניים אודות יישום תכניות הפעולה הנזכרות בסעיף 4 לעיל.
  6. לקיים מפגש עם כל ראשי המחלקות לספרות עברית בארץ לשם דיון בהמלצות הוועדה המופיעות בדו"ח הכללי.
  7. לאור הבעיות המיוחדות בחוג באוניברסיטת תל-אביב, ועדת המשנה להבטחת איכות תקיים מפגש עם הנהלת האוניברסיטה והחוג לספרות כדי לדון בסוגיות השונות שעלו בדוח ועדת ההערכה.
  8. המל"ג תקיים דיון כולל במדעי הרוח, לרבות בלימודי הספרות העברית.

החלטת מל”ג מישיבתה ביום 11.06.13 – ספרות עברית