דו"חות הערכה בנושא פילוסופיה יהודית

החלטות המל"ג

יישום המלצות הוועדה להערכת איכות בפילוסופיה יהודית

המועצה להשכלה גבוהה מאמצת את המלצת ועדת המשנה להבטחת איכות מישיבתה ב-8.8.13 ומחליטה כלהלן:

  1. להודות לפרופ' דיוויד נובק על בדיקת הדיווחים שהגישו המוסדות ומתן חוות דעתו.
  2. לרשום לפניה את חוות דעתו של הסוקר בנוגע ליישום ההמלצות במוסדות שעברו הערכה בתחום הפילוסופיה היהודית: אוניברסיטת בר-אילן, אוניברסיטת תל-אביב, אוניברסיטת בן-גוריון והאוניברסיטה העברית.
  3. לאור הערותיו של הסוקר בנוגע לאי יישומן של המלצות משמעותיות של הוועדה להערכת איכות, מתבקשות האוניברסיטה העברית ואוניברסיטת בן-גוריון להגיש עד סוף שנה"ל תשע"ד דיווח על יישום המלצות הוועדה להערכת איכות בפילוסופיה יהודית.
  4. ות"ת מתבקשת להעביר התייחסותה לסוגיה הכוללת שמעלה פרופ' נובק בנוגע למתן תמריצים לחיזוקן של המחלקות לפילוסופיה יהודית בארץ עד חודש ינואר 2014.
  5. במסגרת הדיון הכולל שייערך במל"ג בנושא מדעי הרוח, יידונו גם הסוגיות בתחום של פילוסופיה יהודית.

החלטת מל"ג מיום ה-15.10.2013