הערכת איכות

פילוסופיה יהודית

החלטת מל"ג

המלצות הועדה

ועדת הערכה ראשונה

כללי

דוח ועדה כללי - אנגלית, דוח הוועדה

החלטת מל"ג מיום ה-15.10.2013, החלטת מל"ג- מעקב

חוות דעת סוקר על אוניברסיטת בר-אילן, אוניברסיטת בן-גוריון, האוניברסיטה העברית ואוניברסיטת תל-אביב , מעקב - חוות דעת

החלטת מל"ג 22.2.11, החלטת מל"ג

אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

אוניברסיטת בן גוריון - דוח הוועדה, דוח הוועדה

תגובת המוסד, תגובת המוסד- הערכה

אוניברסיטת בן גוריון - תגובת המוסד, תגובת המוסד- מעקב

אוניברסיטת בר-אילן

אוניברסיטת בר-אילן - דוח הוועדה, דוח הוועדה

אוניברסיטת בר אילן - תגובת המוסד, תגובת המוסד- מעקב

תגובת המוסד, תגובת המוסד- הערכה

אוניברסיטת תל אביב

אוניברסיטת תל אביב - תגובת המוסד, תגובת המוסד- מעקב

אוניברסיטת תל אביב - דוח הוועדה, דוח הוועדה

תגובת המוסד, תגובת המוסד- הערכה

האוניברסיטה העברית בירושלים

האוניברסיטה העברית - תגובת המוסד, תגובת המוסד- מעקב

תגובת המוסד, תגובת המוסד- הערכה

האוניברסיטה העברית - דוח הוועדה, דוח הוועדה