דו"חות הערכה בנושא פילוסופיה כללית

החלטות המל"ג

דו"חות הוועדה להערכת הלימודים בפילוסופיה כללית (מוזמן: פרופ' דן דאלסתרום, אוניברסיטת בוסטון, יו"ר הוועדה)

המועצה להשכלה גבוהה מאמצת את המלצת ועדת המשנה להערכת איכות מישיבתה ביום 25.04.2010 בעניין דוחות הערכת האיכות בפילוסופיה כללית, ומחליטה כלהלן:

א. להודות לוועדה להערכת איכות הלימודים בתקשורת בראשותו של פרופ' דן דאלסתרום על עבודתה הרבה והמקצועית שנעשתה.

ב. לאמץ את הדו"חות המסכמים של הוועדה (הדו"ח הכללי והדו"חות הפרטניים).

ג. לפרסם את דו"חות ההערכה באתר האינטרנט של המל"ג.

ד. לבקש מכל מוסד להגיש עד 2011.11.30 דו"ח ביניים אודות יישום ההמלצות הפרטניות והכלליות המופיעות בדו"חות הערכה.

החלטת מל”ג 27.04.10