31/12/2013

פנייה לציבור – הוועדה לבחינת נושא איכות ההוראה במערכת ההשכלה הגבוהה בישראל

 

בנובמבר 2013 מינו המועצה להשכלה גבוהה (מל"ג) והוועדה לתכנון ותקצוב (ות"ת) ועדה לבחינת סוגיית הערכת איכות ההוראה וקידומה בראשותו של פרופ' אלישע באב"ד.

 

הוועדה התבקשה לבחון את הקיים בארץ ובעולם בכל הנוגע להערכת איכות ההוראה במערכת ההשכלה הגבוהה, ולגבש המלצות לוות"ת ולמל"ג באשר לאופן קידום ההוראה, מדידת איכות ההוראה ושיפורה על ידי המוסדות להשכלה גבוהה ותפקידן של המל"ג והוות"ת בנושא זה (מנגנונים פנימיים וחיצוניים).

 

במסגרת זו, פונה הוועדה לציבור ובכלל זה לחוקרים, לבעלי תפקידים העוסקים בתחום כמו גם לסטודנטים ולגופים שונים אשר מעוניינים להעביר לוועדה רעיונות, הצעות, נתונים, פרסומים או כל מידע רלוונטי אחר.

 

את החומרים יש להעביר בכתב (במסמך מתומצת- עד שני עמודים) עד לתאריך 19.1.2014 למרכזת הוועדה, הגב' דניאלה סנדלר: daniellas@che.org.il .

 

ייתכן שהוועדה תחליט להזמין חלק מהפונים להופיע בפניה, אולם היא איננה מתחייבת לעשות כן.

 

הוועדה שומרת לעצמה את הזכות לעשות שימוש בחומרים שיוגשו לטובת גיבוש המלצותיה וכן לפרסם את החומרים, אלא אם מי שהגישם יבקש שלא לעשות זאת.