24/12/2020

פנייה לציבור – קבלת הצעות לקידום מדעי הרוח באקדמיה

המועצה להשכלה גבוהה (מל"ג) והוועדה לתכנון ולתקצוב (ות"ת)מייחסות חשיבות רבה ביותר לקידומם של מדעי הרוח במוסדות להשכלה גבוהה באופן מערכתי. בשנים החולפות יזמו ות"ת ומל"ג מספר מהלכים במטרה לקדם את מדעי הרוח בראייה מערכתית ארוכת טווח וכללו את הנושא במסגרת התכנית הרב שנתית הנוכחית (תשע"ז- תשפ"א).
בנובמבר 2020 הוקמה ועדת היגוי לקידום מדעי הרוח מקרב חברי מל"ג וות"ת בראשותה של חברת המל"ג, פרופ' חביבה פדיה - המחלקה להיסטוריה של עם ישראל, אוניברסיטת בן גוריון בנגב.
הוועדה התבקשה לגבש הצעה לתכנית עבודה מסודרת ואחודה, ובה המלצות קונקרטיות, תיעדוף, לוח זמנים ואופני יישום, לקידום תחום מדעי הרוח בהשכלה הגבוהה.
הוועדה פונה לציבור ומזמינה את כל המעוניין להציג בכתב לוועדה את עמדתו או הצעתו בנוגע לדרכים לקידומם של מדעי הרוח באקדמיה ובציבור בישראל.
את ההצעה יש להעביר בדואר אלקטרוני לכתובת Humanities-Committee@che.org.il
לא יאוחר מיום 31 ינואר 2021