06/09/2017

פנייה לקבלת הערות בנושא פיקוח המל"ג על הענקת תארי פרופסור

בהמשך לפניות שהתקבלו לאחרונה במל"ג בנושא עבודת הוועדות העליונות למינוי פרופסורים, מבקשת המל"ג לקבל את הערות והצעות הציבור בכל הנוגע להחלטות המל"ג בדבר הענקת התואר פרופסור, לרבות פעולת הוועדות העליונות של המל"ג למוסדות להם אין הסמכה להעניק תואר פרופסור באופן עצמאי, הקריטריונים לאישור תואר פרופסור על ידי הוועדות העליונות והקריטריונים להסמכת מוסדות להענקת התואר פרופסור באופן עצמאי (להלן ההחלטות).
אנא העבירו התייחסותכם עד ה – 31/10/2017 לגב' סיגל מורדוך למייל SIGAL@CHE.ORG.IL .

 

מתווה להרשאת מכללות אקדמיות להעניק דרגת פרופסור באופן עצמאי – החלטת מלג 19.4.2005

סדרי נוהל עבודת הועדות העליונות למינוי פרופ – החלטת מלג מיום 12.1.16

קריטריונים ותנאים לאישור מתן תואר פרופסור על ידי המוסדות