דו"חות הערכה בנושא ריפוי בעיסוק

החלטת מל"ג מיום 05.03.13  בנושא דוחות הוועדה להערכת איכות בריפוי בעיסוק:

המועצה להשכלה גבוהה מאמצת את המלצות ועדת המשנה להבטחת איכות מיום 05.03.13 בעניין דוחות הוועדה להערכת איכות בריפוי בעיסוק, ומחליטה כלהלן:

  1. להודות לוועדה להערכת איכות בריפוי בעיסוק בראשות פרופ' ויני דאן על עבודתה הרבה והמקצועית.
  2. לאמץ עקרונית את דוחות ההערכה של הוועדה.
  3. לפרסם את דוחות ההערכה ותגובות המוסדות באתר האינטרנט של המל"ג.
  4. לבקש מכל מוסד להגיש עד חודש נובמבר 2013 תכנית פעולה ליישום המלצות הוועדה הנוגעות אליו (כולל לו"ז), כמפורט בדוח הוועדה, בדוח הכללי ובנספח המצ"ב.
  5. לבקש מכל מוסד להגיש עד חודש נובמבר 2014 דוח ביניים אודות יישום תכניות הפעולה הנזכרות בסעיף 4 לעיל.
  6. לקיים מפגש עם ראשי המחלקות לריפוי בעיסוק בארץ לשם דיון בסוגיות העולות מהדו"ח הכללי של הוועדה, כגון: הכשרת סטודנטים לתארים מתקדמים כולל תכניות פוסט-דוקטורט, סטנדרטים לקידום הסגל בתחום, שיתופי פעולה בין המוסדות בארץ ופתרון בעיית מספר המקומות הקיימים לפרקטיקום והסדרי התשלום.
  7. לבקש מהוועדה לתכנון ותקצוב לבחון את הנושאים השונים הרלוונטיים העולים בדו"ח הכללי בריפוי בעיסוק ולהציע פתרונות עבורם (סעיפים 1.5, 2.1, 3.7, בנספח המצורף) ולהגיש התייחסותה לדברים עד נובמבר 2013.