11/06/2014

פתרונות חלופיים לסטודנטים שבמכון לנדר

בהמשך להחלטת מליאת המל"ג מיום 10 ביוני  2014 בדבר מציאת פתרונות חלופיים לסטודנטים שבמכון לנדר,

רצ"ב רשימת מוסדות שניאותו להציע פתרונות לסטודנטים של מכון לנדר להשלמת לימודיהם.

הסטודנטים מתבקשים לפנות לאנשי הקשר המופיעים ברשימה.