08/08/2017

קול קורא להגשת התייחסויות לוועדת המומחים המייעצת שהקימה המל"ג לבחינת מבנה ומתווה ההכשרה להוראה במוסדות להשכלה גבוהה

הכשרת מורים הינה אחת המשימות הלאומיות החשובות המתבצעות בין כתלי האקדמיה. המועצה להשכלה גבוהה רואה חשיבות רבה בקיומו של מערך  מקיף, יסודי ואיכותי להכשרת מורים, הן באוניברסיטאות והן במכללות האקדמיות לחינוך.

כחלק מהמאמץ לקדם את איכות הכשרת המורים במוסדות להשכלה גבוהה, החליטה המועצה להשכלה גבוהה על הקמת ועדת מומחים מייעצת לבחינת מבנה ומתווה ההכשרה להוראה במוסדות להשכלה גבוהה בישראל.  הוועדה התבקשה לבחון את המצב הקיים בארץ לרבות המתווה הקיים להכשרה להוראה, השינויים הדינאמיים בתחום ההכשרה להוראה והמחקר בנושא, דגמים קיימים בעולם, והמלצות הוועדה הבינלאומית שהעריכה את איכות הלימודים בתחום החינוך באוניברסיטאות ולהגיש למל"ג בסופו של תהליך המלצות לגבי המתווה והמתכונת הראויים להכשרה מיטבית להוראה.

הוועדה הזמינה מומחים בתחום החינוך וההוראה, גננות, מורים, מנהלים, ארגונים ומוסדות העוסקים בחינוך, להגיש מסמכים/ניירות עמדה לוועדה זאת עד ליום ט' אלול התשע"ז (31.8.2017).

הוועדה אינה מתחייבת להשיב למי מן הפונים ותהא רשאית להשתמש בתוכן ההתייחסויות שתתקבלנה לצורך גיבוש המלצותיה הסופיות וכן לפרסם את הניירות שיימסרו לה, כפי שהועברו אליה, לרבות באתר האינטרנט של המועצה להשכלה גבוהה.