שאלות ותשובות לקראת פתיחת שנת הלימודים


מוסדות שבהם שכר הלימוד מפוקח

מוסדות הכפופים רגולטורית למל”ג ולהחלטותיה, מתוקצבים בידי המדינה, ושכר הלימוד בהם מפוקח ועומד בשנת הלימודים תשע”ח

על 10,066 ₪ לשנה לתואר ראשון, ו- 13,603 ₪ לשנה לתואר שני.


מוסדות שבהם שכר הלימוד לא מפוקח

מוסדות הכפופים רגולטורית למל”ג ולהחלטותיה, אינם מתוקצבים בידי המדינה ושכר הלימוד בהם נקבע על פי שיקול דעתו של המוסד.תנאי סף לקבלה ללימודים לקראת תואר ראשון:


כללי המל”ג קובעים כי תעודת בגרות או שווה ערך הינה תנאי הכרחי לקבלה ללימודים לתואר ראשון במוסדות להשכלה גבוהה בישראל. שווה ערך לתעודת בגרות יכול להיות למשל: תעודת סיום מכינה המוכרת בידי משרד החינוך או תעודת בגרות שוות ערך מחו”ל.


מעבר לכך, קבלה ללימודים אקדמיים, ובפרט קבלה על בסיס לימודים אקדמיים קודמים והכרה בהם (לרבות  מתן פטור) נתון לשיקולו של המוסד האקדמי אליו את/אתה מעוניין/נת להתקבל.


מוסד להשכלה גבוהה אף רשאי להעניק פטור מלימודים אקדמיים בגין לימודים לא אקדמיים בהיקף של עד 30 נ”ז עפ”י קריטריונים שנקבעו בהחלטת מל”ג.

קיימים תחומים ספציפיים בהם קבעה המל”ג תנאי קבלה נוספים – ייחודיים לתחום (למשל: בסיעוד, בהנדסה).


*ההרשמה לקראת לימודים לתואר ראשון באוניברסיטה הפתוחה אינה מותנית בתעודת בגרות, מבחן פסיכומטרי או בתעודה אחרת


תנאי סף לקבלה ללימודים לקראת תואר שני:


בהתאם להחלטות המועצה להשכלה גבוהה יתקבלו לתארים מתקדמים רק בוגרי תארים ראשונים. יתר תנאי הקבלה נבדקים במסגרת בקשת המוסד לפתיחת תכנית לימודים חדשה ומאושרים ע”י המועצה.


המוסדות רשאים לקבוע דרישה לציון מינימום בתואר ראשון לשם קבלה לתכניות ספציפיות. דרישות קבלה נוספות יכולות להיקבע ע”י המוסדות עצמם או ע”י המל”ג (בהתבסס למשל על חוות דעת של ועדות מקצועיות) בהתאם לתחומים השונים.

סטודנט שסיים תואר ראשון במוסד מוכר להשכלה גבוהה בישראל רשאי להגיש מועמדות לכל מוסד להשכלה גבוהה מוכר.


 מלבד דרישתה של המל”ג מהמוסדות האקדמיים לקבל ללימודים גבוהים תלמידים בעלי תעודת בגרות (או שווה ערך כגון מכינה), המל”ג איננה מעורבת בד”כ בתנאי הקבלה של סטודנט למוסד.

במסגרת החופש האקדמי והמנהלי של מוסדות אקדמיים המוכרים ע”י המל”ג, כל מוסד אקדמי קובע לכל תכנית שלו את דרישות הקבלה בעצמו לרבות ציון פסיכומטרי אם נדרש.


הבחינה הפסיכומטרית מנוהל ע”י המרכז הארצי לבחינות ולהערכה – https://www.nite.org.il/index.php/he/


 אישור תכניות לימוד נעשה בשני שלבים:

השלב הראשון – אישור פרסום, הרשמת סטודנטים והתחלת לימודים

השלב השני – הסמכה להענקת תואר


שלב אישור פרסום, הרשמת סטודנטים

בשלב זה המוסד עדיין אינו מוסמך להעניק תואר אקדמי בתכנית. עם קבלת האישור, המוסד מורשה לפרסם את התכנית, לקבל סטודנטים ולקיים לימודים. כל עוד מוסד לא קיבל הסמכה להענקת תואר, הוא מחויב לאפשר לסטודנטים “רשת ביטחון”.


רשת ביטחון” היא תכנית לימודים חלופית שתוצע לסטודנטים במקרה שהמוסד לא יוסמך בסופו של דבר להעניק תואר אקדמי בתכנית שאליה נרשמו הסטודנטים.

מוסד המעניק רשת ביטחון מתחייב לקלוט תלמידים לתכנית לימודים בתחום דעת זהה או דומה בהיקף שהוא יקבע. מוסד המקבל רשת ביטחון נדרש להחתים את הסטודנטים הלומדים בתכניות החדשות על הצהרה שעל פיה ידוע להם שאין לתכנית הסמכה, ואם בסופו של דבר לא תוענק הסמכה תופעל רשת הביטחון. הפרטים המלאים אודות רשת הביטחון יימסרו לסטודנטים ויהוו חלק בלתי נפרד מההצהרה.

בתכניות לתואר שני קיימת אפשרות לרשת ביטחון ו/או הסדר כספי.


שלב ההסמכה

בשלב זה מסמיכה המל”ג את המוסד המוכר להשכלה גבוהה להעניק תואר אקדמי בתכנית ההסמכה יכולה להיות זמנית או קבועה.


 מוסדות להשכלה גבוהה מחו”ל המבקשים לקיים לימודים אקדמיים בישראל, מחויבים לפי החוק בקבלת רישיון מהמל”ג.

יודגש כי התואר שמעניקות השלוחות אינו מוכר בידי המועצה להשכלה גבוהה ודינו כדין תואר הנלמד בחו”ל.


הכרה בלימודים אלו לצורך לימודי המשך במוסדות להשכלה גבוהה בישראל נתון לשיקול דעת המוסדות.


הערכת תארים הנלמדים בחו”ל לצרכי שכר נערכת ע”י משרד החינוך – הגף להערכת תארים ודיפלומות מחו”ל

רח’ כנפי נשרים 22

ירושלים 91911


טלפון: 02-5601684

פקס: 02-5603876


דוא”ל: diplomot@education.gov.il


 חוק זכויות תלמידים עם לקויות למידה במוסדות על –תיכוניים קובע שעל מוסד לבחון בקשה להתאמות של תלמידיו בהתאם לנהלים שהוא קבע לנושא ולכן ההחלטה נתונה לשיקולו הבלעדי של המוסד האקדמי, וזאת במסגרת החופש האקדמי והמנהלי של המוסד המעוגן בסעיף 15ד בחוקי המל”ג.

נציין כי, אנו מגבשים יחד עם משרד החינוך ומשרד הבריאות תקנות מפורטות שיחייבו את המוסדות להשכלה גבוהה באשר להתאמות שהם יהיו צריכים ליישם לגבי סטודנטים בעלי לקויות למידה.


 חוק זכויות הסטודנט , התשס”ז – 2007 קובע כי סטודנט לתואר ראשון זכאי להיבחן בכל בחינה, לרבות בחינות בקורסי יסוד, בשנה שבה נלמד הקורס, בשני מועדים שקבע המוסד, ללא קשר לרמת הישגיו בבחינות הקודמות באותם תנאים וללא פגיעה בזכויותיו של הסטודנט, וזאת בהתאם לנוהלי המוסד, לרבות לענין אופן הרישום לבחינה והציון הקובע.


קביעת נהלים בדבר זכאות להיבחן עבור סטודנט לתואר שני נתונה לשיקול דעת המוסד.


 מל”ג קבעה כללים לגבי התאמות לסטודנטים המשרתים בשירות מילואים (בתוקף סמכותה לפי סעיף 19א לחוק זכויות הסטודנט, התשס”ז- 2007) .

כללים אלו קובעים הסדרים מפורטים בדבר התאמות לסטודנטים המשרתים בשירות מילואים ומחייבים את כלל המוסדות להשכלה הגבוהה.


בקביעת הכללים הסתייעה המל”ג בוועדה מקצועית אשר כללה אנשי אקדמיה ונציגי סטודנטים.


בין היתר עוסקים הכללים בנושאים הבאים:


מינויו של רכז מילואים במוסד להשכלה גבוהה ותפקידיו, נוהל הגשת בקשה להתאמות בשל שירות מילואים וכן את פירוט ההתאמות להן זכאים הסטודנטים המשרתים בשירות מילואים שעקרן להלן:


היעדרות משיעורים ודחיית לימודים


סטודנט זכאי להיעדר משיעורים בתקופת שירות מילואים, בלא הגבלה, ולא ייפגעו זכויותיו בשל כך, לרבות לעניין דרישות נוכחות לצורך זכאות לגשת לבחינות, להגשת עבודות או למתן ציון מיטיב.


מתן זכאות לסטודנט ששירת שירות מילואים של 10 ימים לפחות במצטבר במהלך סמסטר לעניין קורס סמסטריאלי או 20 ימים לפחות במצטבר במהלך שנת הלימודים לעניין קורס שנתי, ונעדר בשל כך משיעורים בקורס, לדחות את הקורס ולחזור עליו בלא תשלום נוסף בתנאי שעדיין לא נבחן.


בחינות/הגשת מטלות


זכאות לדחיית מועד הגשת מטלה או מטלה חלופית בהתאם להחלטת המרצה, במספר הימים לפחות בהם שירת הסטודנט במילואים.


סטודנט שנעדר מבחינה בשל שירות מילואים, זכאי להיבחן במועד נוסף אחד בעבור כל מועד שהפסיד.


סטודנט ששירת שירות מילואים של 10 ימים לפחות במצטבר במהלך תקופת הבחינות, או סטודנט שבמהלך הסמסטר הסמוך לתקופת הבחינות שירת שירות מילואים של 10 ימי מילואים רצופים של לפחות או 21 ימי במצטבר, זכאי להיבחן בכל קורס שהיה אמור להיבחן בו בתקופת הבחינות, במועד נוסף בתום הסמסטר או בסמוך לו.


מועד הבחינה הנוסף יתקיים לאחר תום שירות המילואים באופן שתינתן שהות לסטודנט להתכונן לקראת הבחינה.


הארכת לימודים


זכאות להאריך לימודים ב- 2 סמסטרים, מבלי חיוב בשכר לימוד או כל תשלום נוסף בשל הארכה זו לסטודנט ששירת שירות מילואים מצטבר של 150 ימים במהלך תקופת לימודיו התקנית.


מלגות, מעונות


מוסד רשאי להכיר בשירות מילואים כפעילות המזכה בנקודות זכות לצורך בחינת זכאות לקבלת מלגות ולצורך בחינת זכאות לקבלת מעונות בהתאם לתנאים הקבועים בכללים.


נקודות זכות אקדמיות


מוסד המכיר במעורבות סטודנטים בפעילות חברתית וחינוכית למען הקהילה כמזכה בנקודות זכות אקדמיות, יהיה רשאי להכיר גם בשירות מילואים כפעילות מזכה ב- 2 נקודות זכות אקדמיות לתואר, לפי הכללים שיקבע.


לבדיקת זכאות לכלל ההתאמות והזכויות יש לעיין בנוסח הכללים המלא:


כללי זכויות הסטודנט (התאמות לסטודנטים המשרתים בשירות מילואים) התשע”ב – 2012


 בשנת 2012 קבעה המל”ג את כללי זכויות הסטודנט (התאמות עקב טיפולי פוריות, הריון, לידה, אימוץ או קבלת ילד למשמורת או אמנה), תשע”ב – 2012  מתוקף סמכותה לפי סעיף 19ב לחוק זכויות הסטודנט, התשס”ז – 2007.


כללים אלו קובעים הסדרים מפורטים בדבר התאמות לסטודנטים עקב טיפולי פוריות, הריון, לידה אימוץ או קבלת ילד למשמורת או אומנה ומחייבים את כלל המוסדות להשכלה גבוהה.


בקביעת הכללים הסתייעה המל”ג בוועדה מקצועית אשר כללה אנשי אקדמיה ונציגי סטודנטים.


בין היתר עוסקים הכללים בנושאים הבאים:


מינויו של רכז התאמות במוסד להשכלה גבוהה ותפקידיו, הקצאת תשתיות כגון מקומות ישיבה מתאימים לסטודנטיות בהריון, חדרי הנקה ומשטחי החתלה בתוך הקמפוס וכן התאמות פרטניות הניתנות לסטודנטים הזכאים שעקרן להלן:


היעדרות משיעורים ודחיית לימודים


זכאות להיעדרות מ- 30% מכלל השיעורים בכל קורס שחלה בו חובת נוכחות או היעדרות של עד 6 שבועות מיום הלידה (נקבע בהחלטת מל”ג מיום 10.6.2014).


אפשרות לדחיית קורס ולחזור עליו ללא תשלום.


בחינות/הגשת מטלות


זכאות לדחיית מועדי הגשת מטלות.


זכאות לבחינה במועד נוסף אחר במסגרת המועדים המקובלים במוסד.


תוספת זמן בבחינה של 25% ממשך זמן הבחינה.


הארכת לימודים


זכאות להאריך לימודים ב- 2 סמסטרים, מבלי חיוב בשכר לימוד או כל תשלום נוסף בשל הארכה זו.


חניה בקמפוס או בסביבתו


המוסד יאפשר לסטודנטית, מהחודש השביעי להריונה עד חודש לאחר הלידה, לחנות, ללא תשלום, בקרבה לקמפוס


בני זוג


פטור מנוכחות בשיעורים למשך שבוע ימים בגין היעדרות בשל אירוע מזכה שהתרחש במהלך הסמסטר.


זכאות למועד בחינה נוסף במסגרת המועדים  המקובלים במוסד, בגין היעדרות מבחינה שנערכה במהלך 3 שבועות מיום הלידה.


צילום


זכאות להטבה שוות ערך ל-20 צילומים או הדפסות של חומר לימודים, שהפסיד סטודנט בשל אירוע מזכה, בעד כל יום לימודים בו נעדר.


מלגות 


המשך תשלום מלגת מחקר לתואר מתקדם למשך תקופת היעדרות והארכתה לתקופה נוספת.


לבדיקת זכאות לכלל ההתאמות והזכויות בגין אירוע מזכה יש לעיין בנוסח הכללים המלא:


כללי זכויות הסטודנט – התאמות עקב טיפולי פוריות, הריון, לידה, אימוץ או קבלת ילד למשמורת או אומנה


החלטת מל”ג מיום 10.6.14 – בדבר הארכת חופשת הלידה


 קרן הסיוע לסטודנטים


קרן הסיוע לסטודנטים הינה ועדת משנה של ות”ת המורכבת מנציגי ות”ת, משרד החינוך ומשרד האוצר. בראש הוועדה עומד חבר ות”ת.

הקרן מחלקת מענקים והלוואות על בסיס קריטריונים סוציו-אקונומיים. קרן הסיוע מתווה את המדיניות בנושא הסיוע לסטודנטים, החל בקביעת הקריטריונים לזכייה, וכלה בקביעת גובה המלגות, ההלוואות שיינתנו ואופן חלוקת התקציב ביניהם.


קיימות שלוש רמות של מענקים ורמה אחת של הלוואה, בהתאם לפירוט הבא: מענק על סך 12,480 ₪, 6,240 ₪ ו-4,000 ₪, והלוואה על סך 7,000 ₪, בהתאם לדירוגם על פי הקריטריונים של הקרן.

בהתאם להחלטת הממשלה גדל תקציב קרן הסיוע בשנה”ל תשע”ו ב-41,000 אלפי ש”ח, כך שכ  19,000 סטודנטים קיבלו סיוע מהקרן, כ 4,000 מהם קיבלו  סיוע בסך 12,480 ₪.

החל משנה”ל תשע”ז עודכנו הקריטריונים לקרן ובהתאם למדיניות ות”ת, התווסף קריטריון תמיכה מוגדל לתלמידי מקצועות ה-STEM


(Science, Technology, Engineering, Math)


כמו כן יצוין כי, הגשת הבקשות לקרן עברה  לפורמט דיגיטלי .


למידע נוסף ניתן לפנות לחברת טלדור:

טלפון: 08-6776032, 1700-505-885

פקס: 077-2270127, 08-6776030

כתובת מייל: milgot@taldor.co.il


 


מלגות פר”ח


מפעל החונכות פר”ח (פרויקט חונכות) הוקם בשנת 1973. במסגרת הפרויקט משמשים סטודנטים מתנדבים חונכים לילדים בגילאי בית הספר תמורת מלגה. על הסטודנט להקדיש בדרך כלל ארבע שעות חונכות בשבוע בשתי פגישות בנות שעתיים כל אחת.


פר”ח פועל בכל המוסדות להשכלה גבוהה אשר קיבלו היתר או הכרה מהמל”ג, לרבות המכללות שאינן נתמכות מתקציב המדינה.


בשנת תשע”ז, בהתאם להחלטת הנהלת פר”ח, תוקצבו– 19,170 מלגות פר”ח, ות”ת העניקה -13,944 מלגות ואת היתר העניקו משרד החינוך, משרד הכלכלה ומקורות אחרים. עלות כוללת לחונך הסתכמה בכ-6.5 אלפי ₪.


בעקבות החלטת ממשלה החל משנה”ל תשע”ז תגדל התוספת לחונכים אשר ביצעו 10 ימי שירות מילואים פעיל ומעלה בשנה העוקבת לכ-2,500 ש”ח.


במהלך תשע”ז בחנה הנהלת פר”ח מודלים שונים להפעלת התכנית במטרה ליצור הבנה מעמיקה ורחבה של החונכות. לפיכך הוחלט לבחון מודל על פיו החונכות תכלול מרכיב הדרכתי של כ 20 שעות בשנה (וכ 100 שעות חונכות), אשר יעלה את המודעות של הסטודנטים לסוגיות חינוכיות וחברתיות הרווחות בקהילה ובמדינה. בנוסף תשונה מתכונת הליווי לחונכי פר”ח מליווי אישי לליווי קבוצתי, אשר תאפשר ליצור קהילת חונכים רפלקטיבית ולומדת.


בתשע”ח יופעל פיילוט של מודל ההפעלה באחת ממינהלות פר”ח במטרה לפעיל את המודל באופן מלא החל מתשע”ט.


ניתן להגיש מועמדות לפר”ח באמצעות אתר האינטרנט, למידע נוסף.


 


מקורות מידע נוספים על מלגות


להלן מספר מקורות, בהם ניתן למצוא מידע אודות אפשרויות שונות לקבלת מלגות וסיוע לסטודנטים:


דיקאנט הסטודנטים ואגודת הסטודנטים במוסד הם מקורות בהם ניתן לקבל מידע אודות קרנות סיוע ואפשרויות נוספות של סיוע כלכלי בהן ניתן להיעזר במהלך תקופת הלימודים. בנוסף, לגופים אלה אפשרות לסייע, במקרים מסוימים, גם במלגות לזכאים, שמקורן בקרנות פנימיות של המוסד. פרטים מדויקים יותר ניתן לקבל, כאמור, בדיקאנט הסטודנטים ובאגודת הסטודנטים במוסד.


מלגות של התאחדות הסטודנטים –  התאחדות הסטודנטים והסטודנטיות בישראל מפעילה מלגות על בסיס מעורבות חברתית בלבד, מלגות אלו אינן מוענקות על בסיס סוציו-אקונומי, למידע נוסף באתר התאחדות הסטודנטים.


מלגות, מענקים והלוואות ללימודים באקדמיה דרך משרד החינוך – למידע נוסף באתר משרד החינוך.


באיסוף המידע בנוגע למקורות הסיוע שלעיל, כדאי להתחיל עוד טרם תחילת שנת הלימודים. כמו-כן מומלץ לשים לב למועדי הגשת הבקשות למלגה אצל הגופים השונים. מועדים אלה יכולים להשתנות מגוף לגוף.