26/02/2018

שילוב סטודנטים ערבים בלימודי תואר שני בפסיכולוגיה

  • כיום לומדים כ-35 סטודנטים לתואר שני בפסיכולוגיה בכל שנות התואר, בות"ת צופים כי במסגרת התכנית יגדל מספר הסטודנטים הערבים בתכניות אלו בכ-50% במחזור.

 

יו"ר ות"ת, פרופ' יפה זילברשץ: "החברה הערבית מתמודדת עם מחסור חמור של פסיכולוגים אשר פוגע פגיעה ממשית בשירותי בריאות הנפש הניתנים לתושבים. לאור צרכים שעלו מהשטח ומהגורמים המקצועיים במשרד הבריאות בנינו מעטפת רחבה של תמיכות אשר תסייע לסטודנטים הערבים להתגבר על האתגרים ולהשתלב בלימודי התואר השני בפסיכולוגיה".

 

ות"ת אישרה הקצאה של 6 מיליון שקלים (ב- 3 שנים) לטובת הגדלת מספר הסטודנטים הערבים המשתלבים בלימודי תואר שני בפסיכולוגיה, במוסדות להשכלה גבוהה המתוקצבים בישראל. על פי החלטת ות"ת התמיכה הכספית תינתן למוסדות אשר יציגו תכניות לליווי אקדמי ופרטני של הסטודנטים הערבים הלומדים לתואר ראשון בפסיכולוגיה, ואשר יסייעו בהשתלבותם בתואר השני.

כיום לומדים כ-35 סטודנטים לתואר שני בפסיכולוגיה בכל שנות התואר, בות"ת צופים כי במסגרת התכנית יגדל מספר הסטודנטים הערבים בתכניות אלו בכ-50% במחזור.

תכניות אלו צריכות לתת מענה במגוון קשיים עימם מתמודדים הסטודנטים, בהם: קשיים שפתיים, אקדמיים, תרבותיים, חברתיים ועוד. התכנית תלווה את הסטודנטים משלב התואר הראשון, דרך הליכי הקבלה לתואר השני ובמהלך התואר השני. התכנית תפעל בשלב הראשון כפיילוט לתקופה של שלושה מחזורים, החל מתשע"ט.

 

מהנתונים שהתקבלו בות"ת עולה מספר הפסיכולוגים הערבים בישראל, בכל סוגי ההתמחויות, עומד על 198 פסיכולוגים, המהווים כ-3% בלבד מכלל הפסיכולוגיים בישראל. כמות זו אינה מאפשרת מתן שירות איכותי לחברה הערבית אשר ייצוגה מקרב כלל האוכלוסייה עומד על 20.8%. הצורך בהגדלת מספר הפסיכולוגים הערבים עולה גם כתוצאה מהפערים השפתיים והתרבותיים, אשר אינו מאפשר מתן שירותים איכותיים ומותאמים לחברה הערבית על ידי פסיכולוגים יהודים.

 

לשם השוואה יחס הפסיכולוגיים הקליניים לנפש בחברה היהודית עומד על כ- 1 ל- 1,700 איש בעוד בחברה הערבית היחס עומד על 1 לכ-31,000 איש.

ייצוג הסטודנטים הערבים בתואר ראשון בפסיכולוגיה עומד על 8.1%, כמחצית מייצוגם הכללי בתואר הראשון. בנוסף, רק 0.8% מתוך הסטודנטים הערבים לתואר ראשון בוחרים בתחום זה, לעומת 1.6% בקרב יהודים, כלומר בהשוואה ליהודים, הביקוש לתחום נמוך בכ-50%.

בתואר השני ייצוג החברה הערבית בלימודי פסיכולוגיה קטן משמעותית ועומד 3.1% לעומת ייצוג של 8.9% בכלל התואר השני במוסדות מתוקצבים.

 

מבדיקה מעמיקה שנערכה בות"ת עולה כי הקבלה לתואר שני בפסיכולוגיה הינה מאתגרת באופן מיוחד עבור כלל הסטודנטים בישראל, ובפרט עבור הסטודנטים הערבים וזאת מהטעמים הבאים:

  • הדרישה לממוצע ציונים גבוה בתואר הראשון, הסטודנט הערבי נדרש לגשר על פערים רבים עם כניסתו לאקדמיה הנובעים מפערים שפתיים ותרבותיים המקשים עליו להצטיין בתואר הראשון.
  • בחינת המתא"ם – בחינה ארצית ואחידה המהווה תנאי בתהליך הקבלה לתואר שני, המבחן נערך בשפה העברית וכולל טקסטים באנגלית. הסטודנט הערבי נמצא בעמדת נחיתות במבחן זה שכן השפה העברית והאנגלית מהוות עבורו שפה שלישית ורביעית. מכיוון שציוני המבחן הינם יחסיים הסטודנט הערבי מתקשה להתמודד אל מול עמיתו היהודי.
  • הכנת תיק אישי וראיון אישי – שלבים אלו כוללים היבטים אישיים ותרבותיים, הסטודנט הערבי עלול להתקשות במתן ביטוי עצמי הולם בשל פערים אלו.

 

לפיכך, ות"ת החליטה כי התקציב התוספתי במסגרת הקול הקורא יינתן למוסדות אקדמיים אשר יגישו תכניות לליווי ותמיכה בסטודנטים הערבים בלימודי פסיכולוגיה, ואשר כוללות את הדגשים הבאים:

  1. תואר ראשון: סיוע בהתמודדות עם הקשיים השפתיים, האקדמיים, החברתיים והתרבותיים בתואר הראשון על מנת להגדיל את מספר הסטודנטים שיוכלו להתקבל לתואר השני.
  2. הליך הקבלה לתואר שני: שיפור יכולת ההתמודדות עם התהליך ותנאי הקבלה לתואר השני, תוך מתן דגש על סבסוד והכנה למבחן המתא"ם, סיוע בבניית תיק אישי, ראיונות קבלה ועוד.
  3. מתן סיוע לסטודנטים במהלך לימודי התואר השני בפסיכולוגיה בהתמודדות עם הקשיים האקדמיים והרגשיים, באמצעות חונכות אישית וקבוצתית, על מנת לסייע להם לסיים את לימודיהם בזמן התקני או בסמוך לכך.