01/05/2012

תגובת מל"ג ות"ת לדו"ח מבקר המדינה בנושא תוכניות חוץ תקציביות באוניברסיטאות

בעשור שבין השנים 2009-2000 הושתו קיצוצים תקציביים כבדים על מערכת ההשכלה הגבוהה. כתוצאה מקיצוצים אלה נקלעו חלק מהאוניברסיטאות לגרעונות תקציביים ניכרים שאילצו אותן להתייעל ולמצוא דרכים חלופיות להגדלת הכנסותיהן, זאת כדי שיוכלו לשרוד במציאות הקשה באותן שנים. בעשור זה קוצצו תקציבי האוניברסיטאות באופן ניכר ומנגד מספר הסטודנטים הלומדים במוסדות להשכלה גבוהה גדל משמעותית. התוכניות החוץ תקציביות איפשרו הכנסה נוספת וסייעו למנוע קריסה של המערכת.

 

בנובמבר 2006 אישרה מל"ג החלטה במסגרתה ניתנה הרשאה לאוניברסיטאות לפתוח תוכניות לימודים לתואר שני באופן עצמאי. בבדיקה של המל"ג התברר שהרשאה זו נוצלה על ידי חלק מהמוסדות באופן לא ראוי בכך שפתחו גם תוכניות חוץ תקציביות, ללא אישור, על כן הובילה הנהלת מל"ג ות"ת החדשה לביטול ההחלטה כבר ביולי 2011. כיום, מחייבת המועצה להשכלה גבוהה את האוניברסיטאות להגיש כל תוכנית חדשה לבדיקה. בכך הושם סוף לאפשרות של האוניברסיטאיות לפתוח תכניות חדשות כולל חוץ תקציביות ללא אישור מל"ג מראש. הכללים החדשים חודדו מול המוסדות בכדי למנוע הישנותם של המקרים.

 

החל משנת 2010 עת מונתה הנהלה חדשה, הוקמה וועדה מיוחדת לפיקוח ואכיפה של החלטות מל"ג וות"ת במוסדות להשכלה גבוהה. הוועדה החלה לעסוק באופן אינטנסיבי בהפרות חוק המל"ג, הנחיות, החלטות ונהלי מל"ג וות"ת של מוסדות להשכלה גבוהה.

 

יודגש, כי במקביל לשורת ההחלטות שהוחל ביישומן, בכוונתנו ללמוד את דו"ח המבקר בצורה יסודית ולפעול ליישום ההמלצות לשם תיקון הליקויים עליהם מצביע הדו"ח.