11/04/2021

"תכנית המאה" – 100 מלש"ח לקידום מדעי הרוח

מטרת התכנית היא חיזוק התחומים השונים במדעי הרוח והתאמתם לעולם דיגיטלי ומתחדש לצד העלאת יוקרת התחום באמצעות שילובו עם מדעים אחרים והרחבת האופק התעסוקתי של הבוגרים.
במסגרת התוכנית – ישתנה מבנה התואר הראשון במדעי הרוח, יוקמו מרחבים
ארגונים על-תחומיים מחקריים והוראתיים, ויוגדל מספר המלגות לחוקרים מצטיינים. 100 מלש"ח יושקעו בתכנית בנוסף לתמיכה קבועה של 80 מלש"ח  בתכניות קודמות.

קידום מדעי הרוח באקדמיה: ות"ת ומל"ג פועלות זה קרוב לעשור לעידוד עליית יוקרת מדעי הרוח ומספרי הסטודנטים הבוחרים ללמוד תחום זה, הן באמצעות תקצוב תכניות ייעודיות במדעי הרוח וקורסי העשרה, והן באמצעות מתן תמריצים כלכליים ארוכי טווח למוסדות להשכלה גבוהה להגדלת מספרי הסטודנטים במדעי הרוח.

התכנית החדשה תתמקד בחיזוק התחומים השונים במדעי הרוח, ובפרט תתמוך בדיסציפלינות השונות כדי להצעיד את מדעי הרוח לעולם טכנולוגי-מדעי דיגיטלי המשתנה ובכך גם להצעיר ולהגמיש את אופיים. התכנית תבטיח את הנגשתם של קורסים גם באמצעים מקוונים ותעלה את יוקרת מדעי הרוח באופן מהותי.

התכנית גובשה ע"י ועדה בראשות פרופ' חביבה פדיה,  חברת מל"ג, והיא מתבססת על העקרונות הבאים: חדשנות במדעי הרוח, בינתחומיות, דיאלוג והעשרה הדדית בין דיסציפלינות בתוך מדעי הרוח בינן לבין עצמן, בין מדעי הרוח ובין מדעי הטכנולוגיה וכלל המדעים בשילובים שונים.

להלן עיקרי התכנית החדשה:

  1. מבנה חדש לתואר ראשון במדעי הרוח - המבנה יכלול מאגדי קורסים  [אשכולות או מקבצים קוהרנטיים ומובנים בעלי רציונל מיקוד ברמת התמחות] אשר יקנו לסטודנטים בתחום רקע כללי ולאחר מכן יבחרו הסטודנטים כיוונים יותר דיסציפלינרים בתחום לשם התמחות בכיוון המועדף להם.
  2. שילוב בין מדעי הרוח ודיסציפלינות נוספות באקדמיה: יצירת מקבצי (אשכולות) קורסים להקניית "אוריינות הומניסטית" לסטודנטים שאינם ממדעי הרוח ו"אוריינות דיגיטלית" לסטודנטים במדעי הרוח.  במקביל, יקודמו תכניות בינתחומיות לתואר ראשון תוך העלאת תקצוב עבור תכניות בינתחומיות המשלבות מדעי הרוח עם דיסציפלינות אחרות.
  3. בניית מרחבים על תחומיים (מדעים-משפטים, מדעי הרוח, מדעי החברה) מחקריים והוראתיים המהווים מרכז על בין פקולטטי במטרה לבנות תכניות לימודים משותפות וקורסים בינ"ל, התקצוב יכלול תמריצים להשתתפות סגל בכיר בפעילות המרכז, מלגות   לפוסט-דוקטורנטים, מלגות תואר ראשון (מצטיינים), אוריינות דיגיטלית לסגל ועוד.
  4. הגדלת מספר המלגות ע"ש רוטנשטרייך לדוקטורנטים מצטיינים במדעי הרוח. 

צעדים רוחביים נוספים לקידום מדעי הרוח:

  • קורסי תמיכה במדעי הרוח הדיגיטלים - הפקה של קורסים דיגיטליים בפורמט MOOC באיכות הגבוהה ביותר עפ"י סטנדרטים בינלאומיים.
  • תמיכה במערכת CRIS – מערכת לניטור פרסומים אקדמיים שנועדה בין היתר לאפשר מדידה ממדויקת יותר של תפוקות מחקריות ייחודיות במדעי הרוח והכוללת ספרים ופרקים בספרים ותוצרי מחקר בשפה העברית.
  • תמיכה בקורסי למידה משלבת התנסות – תמיכה בהקמת תשתיות הדרושות לקידום ופיתוח אסטרטגי של למידה אקדמית המשלבת התנסות בשוק התעסוקה. ככלל, ההתנסות המשולבת בלמידה האקדמית מוצעת בתחומי לימוד שאינם כוללים ממילא התמחות או הכשרה מעשית כחלק מדרישות התואר האקדמי, וכוללת את תחומי מדעי הרוח.

פרופ' יפה זילברשץ, יו"ר הוועדה לתכנון ולתקצוב: "מדעי הרוח הם הבסיס לבנית העולם הערכי והתרבותי במדינה ומהוים נדבך חשוב ליצירה ולאמנות. בנוסף לכך מדובר בתחום רחב המפתח יכולות למידה, חשיבה יצירתית וביקורתית ולכן בוגריו חשובים לעולם התעסוקה המשתנה המחפש עובדים בעלי אופקים רחבים ומיומנויות שונות החשובות למשק במאה ה 21".

פרופ' אדו פרלמן, סיו"ר מל"ג:  "שילוב מדעי הרוח עם תחומי לימוד מעולמות תוכן שונים יאפשר  שיתופי פעולה חוצי פקולטות בתחומי מחקר והוראה ובכלל זה פיתוח תכניות בינתחומיות לכל התארים. שילוב לימוד מדעי הרוח בתחומי ידע אחרים יאפשר פיתוח של "כישורים רכים" שאינם נפתחים בפניהם בלימודי התואר בתחום שלהם ויאפשר רכישת כלים דיגיטלים לסטודנטים במדעי הרוח לקידום המחקר במדעי הרוח ולפתיחת אפשרויות תעסוקתיות חדשות בפני הבוגרים.