05/04/2020

KillCorona: תכנית מענקי מחקר בהיקף של כ-14 מיליון ₪ לבלימת ההתפשטות והמחלה הנגרמת מנגיף הקורונה

הועדה לתכנון ולתקצוב אישרה תכנית למענקי מחקר תחרותיים ממוקדים לבלימת ההתפשטות והבנת הפתוגנזה של נגיף הקורונה. התכנית תמומן מתקציב ות"ת וקרנות פילנתרופיות - יד הנדיב, קרן משפחת קלרמן, קרן ראסל ברי וקרן וולפסון.
התוכנית תופעל ע"י הקרן הלאומית למדע.

ההתפשטות הנרחבת והמהירה של נגיף הקורונה בעולם, ובכלל זה בישראל, יצרה צורך דחוף בקידום מהיר של מחקרים בסיסיים ויישומיים אשר מתמקדים בנושאים רלבנטיים להתפשטות הנגיף ולפתוגנזה שלו. לכן, הועדה לתכנון ולתקצוב במועצה להשכלה גבוהה החליטה להעמיד עד 7 מיליון ש"ח - בכפוף לסכום זהה של קרנות פילנתרופיות - לטובת תכנית מענקי מחקר תחרותית בלוח זמנים מואץ במיוחד.

המחקרים יוכלו לכלול מגוון נרחב של תחומים וגישות, ובכללם: אימונולוגיה, וירולוגיה, פרמקולוגיה, ביולוגיה מולקולרית ותאית, אפידמיולוגיה, בינה מלאכותית, רובוטיקה, הנדסה, וכן שילובים בין גישות אלה.

התכנית תופעל ע"י הקרן הלאומית למדע ובמסגרתה ייבחרו פרויקטים על פי קריטריונים שמשלבים בין האיכות המדעית של תכניות המחקר לבין ההיתכנות היישומית שלהן בהקשר לבלימת התתפשטות של נגיף הקורונה והמחלה הנגרמת ממנו בטווחים הקצר והבינוני.

הזוכים במענקי מחקר בתכנית זו יידרשו להתחייב, כבר בעת ההגשה, להנגשה מיידית ומלאה של תוצאות המחקר לקהילה המדעית בישראל ובעולם, בהלימה עם הצורך הדחוף ועם ההתגייסות ברוח זו של חוקרים בכל רחבי העולם. לפיכך, יגובש במהירות מנגנון שיכלול דרישות מחמירות להנגשת מידע רלבנטי שנובע ממחקרים במימון התכנית.

הכוונה היא לממן כ-30 פרויקטים בהיקף של 180,000-720,000 שקלים  לפרויקט.
המימון מיועד למחקרים שיארכו חצי שנה עד שנה, ובמידת הצורך עד שנתיים. המועד האחרון להרשמה להגשת בקשות הוא יום שלישי ה7.4.2020.  המועד האחרון להגשת הבקשות המלאות לאחר אישור רשות המחקר הוא יום שלישי  21.4.2020.

פרופ יפה זילברשץ, יו"ר ות"ת : "התגייסות קבוצות רבות של חוקרים במוסדות להשכלה גבוהה לטובת המאמץ הלאומי למיגור נגיף הקורונה – ראויה לכל שבח.
כל קבוצת מחקר שסבורה שיש  במחקרה נושאים שעשויים לקדם באופן מיידי פתרונות לזיהוי, חיסון, ריפוי של הנגיף – מתגייסת למאמץ הלאומי הגדול ועל כך הם מקור לגאווה. תודה לקרנות הפילנתרופיות ולקרן הלאומית למדע על השותפות במיזם".

פרופ׳ יובל דור, יו״ר תחום מדעי החיים והרפואה בקרן הלאומית למדע: "הקהילה המדעית בישראל התגייסה באופן מיידי ונרחב לטובת המאבק במגיפה, מבלי להמתין למימון או להנחיות. אנו עדים לפרץ של מחקרים יצירתיים עם פוטנציאל לשינוי פני המחלה, ברוח של שיתוף פעולה בין דיסציפלינות ובין מוסדות. אנו שמחים על האפשרות לסייע למאמץ חשוב זה, ומודים לות"ת ולקרנות הפילנתרופיות על הקמת בתכנית בזמן שיא".

דוגמאות למחקרים רלבנטיים: 

  • פיתוח גישות חדשות, רגישות ונרחבות לזיהוי הנגיף באוכלוסייה
  • חקר מנגנון ההדבקה בנגיף ופיתוח טכנולוגיות חדשות לריסון ההדבקות
  • אפיון ההיבטים האימונולוגיים הקשורים לריסון המחלה הנגרמת על ידי הנגיף
  • חקר הסרולוגיה הכרוכה במחלת COVID-19
  • קידום הפיתוח של חיסון סביל או פעיל כנגד COVID-19
  • פיתוח מודלים אמינים למחלת COVID-19 בתרביות תאים או בחיות ניסוי
  • בחינת תרופות קיימות שעשוי להיות להן אפקט מרסן על המחלה הנגרמת על ידי הנגיף
  • פיתוח תרופות חדשות לנגיף
  • גורמים גנטיים, אפיגנטיים וסביבתיים המשפיעים על הידבקות ומהלך המחלה וחיזוי התפרצויות עתידיות
  • מחקרים אפידמיולוגיים בנושא COVID-19, עם השלכות למדיניות בתחום בריאות הציבור