09/10/2013

תקציב ההשכלה הגבוהה לשנת תשע"ד יעמוד על 8.9 מיליארד ש"ח

 

שר החינוך ויו"ר המל"ג הרב שי פירון: "השכלה גבוהה יציבה וחזקה היא חלק מאבני היסוד של המשק והחברה הישראלית, וחלק בלתי נפרד מחוסנה של חברה דמוקרטית. מערכת ההשכלה הגבוהה היא חלון ההזדמנויות והכניסה של הפרט לעולם הכלכלה של המחר. על מערכת זו להיות שיוויונית ונגישה לכל אחת ואחד, ובעיקר לאלה עם המוגבלויות.

 

אני רואה במערכת ההשכלה הגבוהה יעד אסטרטגי לאומי שיש לחזקו ולקדמו. בשנה הקרובה, נקצה תוספת של כ – 40 מיליון ₪ להגברת הנגישות, ובסך הכל 90 מליון ₪ עד השנה הבאה".

 

יו"ר הות"ת פרופ' מנואל טרכטנברג: "תשע"ד זו השנה הרביעית ליישומה של התכנית הרב שנתית. בשלוש השנים האחרונות עיקר התקציב נותב לסגירת הפערים שנוצרו כתוצאה מהעשור האבוד, החל משנת תשע"ד אנו נמצאים בפתחו של הליך הצמיחה במסגרתו ינותבו עיקר המשאבים להמשך פיתוח וחיזוק הסגל האקדמי וההוראה, ולהגדלה ניכרת במשאבי קרנות המחקר"

 

הועדה לתכנון ותקצוב שבמועצה להשכלה גבוהה אישרה פה אחד את תקציב מערכת ההשכלה הגבוהה לשנת הלימודים הבאה, תשע"ד, שיעמוד על 8.9 מיליארד ₪.

 

יצוין כי זו השנה השלישית ברציפות בה מאושר תקציב ההשכלה הגבוהה מספר שבועות טרם פתיחת השנה האקדמית, שמשמעותו לאפשר למוסדות להשכלה גבוהה לקיים תכנון מוקדם לשנה הקרובה וביצוע יעיל יותר של התקציב, דבר המצביע על כך שמערכת ההשכלה הגבוהה נכנסה למסלול הסדרה קבוע וברור.

 

 

להלן עיקרי התקציב:

 

  • תקציב האוניברסיטאות (כולל האוניברסיטה הפתוחה): 6,391 מליון ₪
  • תקציב המכללות: 1,399 מליון ₪
  • הרחבת הנגישות לאוכלוסיות מיוחדות: 144 מיליון ₪
  • אחר (סיוע לסטודנטים, קרנות מחקר, מכינות קדם אקדמיות וכדומה): 1,015 מיליון ₪.

 

במסגרת עידוד המצוינות מחקרית -מדעית ושיפור ההוראה באקדמיה, נקבע כמטרה לעודד את הקליטה וחידוש הסגל האקדמי הבכיר באוניברסיטאות ובמכללות וזאת באמצעות הפעלת מודל תקצוב חדש. בהתאם לכך, בשנת הלימודים האחרונה (תשע"ג) נקלטו כ 300 חברי סגל בכיר ובסה"כ כ 1000 חברי סגל בכיר מתחילת הפעלת הרפורמה.

 

יעד מרכזי נוסף בתכנית הרב שנתית הינו הרחבת הנגישות לאוכלוסייה החרדית ולאוכלוסיית בני מיעוטים. שנת תשע"ד הינה השנה השנייה להפעלת התכנית לאוכלוסייה החרדית וכמו כן, השנה הראשונה להפעלה מלאה של התכנית לבני מיעוטים. סה"כ תקצוב שתי התכניות יעמוד בשנת תשע"ד על כ 144 מיליון ₪ ובסה"כ 505 מיליון ש"ח על פני כל השנים.

 

בהתאם לתיקון משנת 2005 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות , באחריותו של כל מוסד להשכלה גבוהה לבצע התאמות נגישות מלאות עבור אנשים עם מוגבלות פיסית או חושית. במטרה לסייע למוסדות שבתקצוב ות"ת בביצוע התאמות אלו, סוכם על תקצוב רב שנתי ייעודי למטרה זו בסך כולל של 90 מיליון ₪. שנת תשע"ד הינה השנה השנייה לתקצוב הנושא שבמהלכה יוקצו 40 מיליון ₪. שנת תשע"ה תהיה השנה האחרונה לתקצוב נושא זה בהיקף של 10 מליון ש"ח .

 

כחלק מהמאמצים הממשלתיים להידוק היחסים בין סין והודו לישראל והעמקת הקשרים האקדמיים מופעלת זו השנה השנייה תכנית מקיפה הכוללת בין היתר קרן מחקר משותפת, מלגות לבתר דוקטורנטים, קליטת סטודנטים מצטיינים מסין וכיו"ב. תקציב זה לשנת תשע"ד יעמוד על כ 33 מליון ₪.

 

תקציב תשע"ד הינו התקציב הרביעי המאושר במסגרת הרפורמה במערכת ההשכלה הגבוהה שנחתמה בשנת 2010 , הנפרסת על פני שש שנים. במסגרת רפורמה זו תוכננו להתווסף באופן מצטבר למערכת ההשכלה הגבוהה כ 7.5 מיליארד ₪. עם זאת, במסגרת ההפחתות בתקציב המדינה בשנים 2014 -2012 צומצם גם תקציב הסיכום הרב שנתי.