14/10/2015

תקציב מערכת ההשכלה הגבוהה לשנת הלימודים תשע"ו: 9.9 מיליארד₪

 

שר החינוך ויו"ר המל"ג נפתלי בנט: "השנה הנוכחית ממשיכה רצף של מספר שנים במהלן נפתחה שנת הלימודים האקדמית כסדרה, ועם תקציב תוספתי שאושר מראש, זאת למרות האיום המשמעותי שעמד בפנינו לאחרונה בשל סוגיית הקיצוצים בתקציב המדינה. מערכת ההשכלה הגבוהה נכנסת לשנת הלימודים החדשה עם יו"ר ות"ת חדשה שמיניתי לאחרונה ועם אתגר לגבש תכנית רב שנתית חדשה שתצעיד את המערכת קדימה"

יו"ר הות"ת פרופ' יפה זילברשץ: "תשע"ו זו השנה השישית והאחרונה ליישומה של התכנית הרב שנתית. בחודשים הקרובים נגבש את תכנית החומש הבאה במסגרתה נתמקד בהנגשת ההשכלה הגבוהה לרבדים שונים בחברה הישראלית תוך התמקדות באיכות ההוראה ובשימוש מוגבר במדיה המקוונת. כמו כן נתמקד בפיתוח קשרים בינלאומיים עם מדינות המערב ומדינות מזרח אסיה, בהרחבת תשתיות המחקר במידע הניסויי, בהמשך גיוס סגל מצטיין "ובהשבת מוחות" הביתה, ובעידוד פיתוח מדעי הרוח, כל זאת תוך מתן הזדמנות וסיוע לכל מוסד אקדמי למקסם את הפוטנציאל שלו".

 

הועדה לתכנון ותקצוב שבמועצה להשכלה גבוהה אישרה לאחרונה פה אחד את תקציב מערכת ההשכלה הגבוהה לשנת הלימודים הקרובה, תשע"ו, אשר יעמוד על כ- 9.9 מיליארד ₪.

יצוין כי זו השנה החמישית ברציפות בה מאושר תקציב ההשכלה הגבוהה מספר שבועות טרם פתיחת השנה האקדמית. המשמעות היא שמתאפשר למוסדות להשכלה גבוהה לקיים תכנון מוקדם לשנה הקרובה וביצוע יעיל יותר של התקציב, דבר המצביע על כך שמערכת ההשכלה הגבוהה נכנסה למסלול הסדרה קבוע וברור.

 להלן עיקרי התקציב:

  • תקציב האוניברסיטאות (כולל האוניברסיטה הפתוחה): 77 מיליארד ₪
  • תקציב המכללות: 7 מיליארד ₪
  • הרחבת הנגישות לאוכלוסיות מיוחדות: 214 מיליון ₪
  • אחר (סיוע לסטודנטים, קרנות מחקר, מכינות קדם אקדמיות וכדומה): 25 מיליארד ₪.

 

יצוין כי במסגרת עידוד המצוינות מחקרית-מדעית ושיפור ההוראה באקדמיה, קבעה הוועדה לתכנון ותקצוב כמטרה לעודד את הקליטה וחידוש הסגל האקדמי הבכיר באוניברסיטאות ובמכללות וזאת באמצעות הפעלת מודל תקצוב חדש. בהתאם לכך, בשנת הלימודים האחרונה החולפת נקלטו כ-300 חברי סגל בכיר נוספים ובסה"כ כ-1,500 חברי סגל בכיר מתחילת הפעלת הרפורמה

 

יעד מרכזי נוסף בתכנית הרב שנתית הינו הרחבת הנגישות לאוכלוסייה החרדית ולאוכלוסיית בני מיעוטים. שנת תשע"ה הייתה השנה הרביעית להפעלת התכנית לאוכלוסייה החרדית וכמו כן, השנה השלישית להפעלה של התכנית לבני מיעוטים. התקצוב הכולל לשתי התכניות עומד בשנת תשע"ו על כ- 214 מיליון ₪.

ממועד הפעלת התוכניות ועד סיום תשע"ה מספר הסטודנטים החרדים במוסדות המתוקצבים גדלו בכ- 21% ובחברה הערבית נצפה גידול של כ- 33%.

קרנות המחקר, במסגרתן מתקצבת ות"ת מנגנונים לתמיכה בתוכניות מחקר שונות כדוגמת הקרן הלאומית למדע וקרן המו"פ האירופאי,  גדלו תקציבית בכ- 90% במהלך התכנית הרב שנתית ותקציבן בשנת תשע"ו עומד על כ- 1.1 מיליארד ₪.

במסגרת כך וכחלק מהמאמצים הממשלתיים להידוק היחסים בין סין והודו לישראל והעמקת הקשרים האקדמיים מופעלת זו השנה הרביעית תכנית מקיפה הכוללת בין היתר קרן מחקר משותפת, מלגות לבתר דוקטורנטים, קליטת סטודנטים מצטיינים מסין וכיו"ב. תקציב זה לשנת תשע"ו יעמוד על כ 70  מיליון ₪.

לנושא ייצוגן של הנשים באקדמיה ניתן משקל רב במדיניות ות"ת מל"ג, ובעקבות ועדת כרמי (2011) והוועדה לקידום וייצוג נשים במוסדות להשכלה גבוהה בראשות פרופ' רות ארנון (2013), החליטו מל"ג וות"ת על שורה של צעדים לקידום ייצוג הנשים באקדמיה הן מנהליים והן תקציביים, ביניהם: פתיחתה של תכנית מלגות לבתר דוקטורנטיות מצטיינות, בכדי לסייע לדוקטורנטיות מצטיינות מאוניברסיטאות המחקר בישראל לצאת להשתלמות (פוסט דוקטורנט) באוניברסיטאות מובילות בחו"ל, תמיכה בפעילות היועצות לנשיא במוסדות להשכלה גבוהה לקידום וייצוג נשים במוסדות והטמעת התייחסות מגדרית בקולות קוראים ותקנוני ועדות.

 

ביום 21.5.2014 אישרה ות"ת עקרונית את הפעימה הראשונה למתווה המעבר של המכללות להוראה מתקציב משרד החינוך לאחריות תקציב ות"ת. מעבר המכללות האקדמיות לחינוך לות"ת הוא מהלך אסטרטגי, שיאפשר למדינה תכנון רוחבי ואחיד של מערכת ההשכלה הגבוהה באמצעות ות"ת, ולהשוות את מעמד המכללות להוראה למוסדות האקדמאיים האחרים, להגביר את החופש האקדמי והמנהלי ולהביא לשינוי מצב השניות הנוכחי של זיקת המכללות, למועצה להשכלה גבוהה ולמשרד החינוך ובסופו של דבר לשפר את איכות הכשרת המורים בישראל.

שנת תשע"ו הינה השנה הראשונה למעבר, במסגרתה צפויות לעבור בית ברל וסמינר הקיבוצים לתקצוב ות"ת.

 

נושא נוסף בעל משמעות תקציבית בו עסקה  ות"ת בשלוש השנים האחרונות הינו עידוד הרחבת מספר מעונות הסטודנטים במוסדות המתוקצבים על ידה, באמצעות מענקי הקמה למוסדות (יצוין כי עד השנים האחרונות לא תקצבה המדינה מעולם הקמת מעונות סטודנטים).

עד כה הוקצו ע"י ות"ת מענקים בסך הקרוב לכ- 200 מיליון עבור מיזמים נבחרים במוסדות שבתקצובה בשתי תכניות (לראשונה בשנת 2013 ובהמשך בתחילת שנת 2015).

המענקים "משוריינים" עבור המוסדות עד להשלמת הליכי התכנון, המכרזים והבניה ומועברים למוסדות בהתאם לקצב ההתקדמות.

בשנת תשע"ו יאוכלסו לראשונה מעונות סטודנטים (כ 730 מיטות) שנבנו בתמיכת ות"ת בכמה מן המוסדות המתוקצבים, בניהן: המכללה האקדמית כנרת (כ 250 מיטות), המכללה האקדמית עמק יזרעאל (כ 170) ואוניברסיטת תל אביב (כ 310).

 

תקציב תשע"ו הינו התקציב השישי המאושר במסגרת הרפורמה במערכת ההשכלה הגבוהה שנחתמה בשנת 2010, הנפרסת על פני שש שנים. במסגרת רפורמה זו תוכננו להתווסף למערכת ההשכלה הגבוהה כ 9 מיליארד ₪ לבסיס התקציב השנתי.
עם זאת, במסגרת ההפחתות בתקציב המדינה בשנים האחרונות צומצם גם תקציב הסיכום הרב שנתי בלמעלה מ 200 מיליון ₪ לשנה.