איכות ההוראה והלמידה

מל"ג וות"ת מייחסות חשיבות רבה ביותר לקידומה ושיפורה של איכות ההוראה במוסדות להשכלה גבוהה.

במסגרת הפעולות בנושא שיפור איכות ההוראה, מונתה באוקטובר 2013 ועדה להערכת איכות ההוראה, בראשות פרופ' אלישע באב"ד. דו"ח הוועדה ובו מסקנותיה בנוגע לאיכות ההוראה במערכת ההשכלה הגבוהה, הוצג במל"ג ובות"ת.

בעקבות דו"ח הוועדה לאיכות ההוראה התקיים סקר בין כל המוסדות להשכלה גבוהה. המוסדות, אשר שיתפו פעולה באופן מלא והגיבו כולם לסקר, דיווחו על פעולותיהם, בהתאם לרשימת מדדים הנוגעים לתהליכי הערכה ושיפור איכות ההוראה. מדדים אלה כללו בין היתר התייחסות לקיומו של גוף מרכזי המופקד על איכות ההוראה הלמידה, סקרי הערכת איכות ההוראה ונקיטת פעולות בעקבות ממצאי הסקרים, תמיכה טכנולוגית בסגל והטמעת חידושים וכיו"ב.

המידע פורסם באתר המל"ג וכן יצאה הודעה לציבור הרחב בדבר הסקר ופרסומו.

על בסיס תוצאות הסקר גובש על ידי מל"ג וות"ת מודל הכולל רשימת קריטריונים ליישום במוסדות להשכלה גבוהה:

  • קריטריונים לאיכות הוראה שחובה ליישם בכלל המוסדות להשכלה גבוהה.

(קיומו של מנגנון מוסדי הממונה על: הכשרה מקצועית של סגל בתחומי הוראה, העברה סדירה של שאלוני הערכת הוראה, מנגנון לטיפול במרצים שתוצאות סקרי ההוראה עבורם חורגים באופן עקבי מהסטנדרט, מערכת נגישה לקבלת תלונות סטודנטים, פרסום והפצת מערכת סילבוסים מפורטת, הסדרת התנהלות סגל מול סטודנטים בנושאים הקשורים להוראה, תמיכה בסגל בנושאי טכנולוגיות הוראה).

  • קריטריונים לאיכות הוראה שעמידה בהם תאפשר קבלת תקצוב עבור מכללות המתוקצבות ע"י ות"ת (חלוקה לקריטריונים העוסקים בפעילות אקטיבית בהכשרת הסגל האקדמי ולקריטריונים הנוגעים לשאלוני הערכת ההוראה).
  • פרס על בסיס תחרותי לתגמול עבור פעילות מיוחדת בנושא, המיועד למכללות המתוקצבות ע"י ות"ת. (תגמול על פעילות מיוחדת, חדשנית ומקורית לשיפור וקידום איכות ההוראה).

נושא זה נמצא על סדר היום של האגף להערכת איכות באופן שוטף וזוכה לחשיבות רבה ולהתייחסות מתמדת במסגרת פעולות האגף השונות, בין היתר במסגרת הערכות האיכות התחומיות ולימודי ההעשרה וקורסי דגל.

 

פורום קידום איכות ההוראה

מודל לקידום ושיפור איכות ההוראה והלמידה- פנייה למוסדות להשכלה גבוהה

מפגש ראשי המרכזים לקידום איכות ההוראה והלמידה 31.5.2018

תוצאות סקר ההוראה משנת 2015

דוח ועדת באב"ד