מינהל וכספים
  • הכנת התקציב השנתי של מינהל תאגיד המל"ג וניהול שוטף של כספי התאגיד.
  • אחריות על מערך התשלומים ועל הנהלת החשבונות של התאגיד.
  • הכנת הדוחות הכספיים התקופתיים של מינהל תאגיד המל"ג והגשתם לאישור ות”ת.
  • ריכוז וניהול שוטף של ועדת המכרזים.
  • טיפול בחוזים ובהתקשרויות עם חברי ועדות, ספקים ונותני שירותים וביצוע הזמנות רכש.
  • אחריות על התפעול הכולל של פעילות המל"ג ושל המבנה.
  • תמיכה לוגיסטית בצרכי המשרד ובפעילות הועדות.
  • טיפול כולל בנושאי אחזקה, בטיחות וביטחון.

 

למידע על מכרזים

לצפייה בדוחות הכספיים לשנת 2021

לצפייה בדוחות הכספיים לשנת 2020

לצפייה בדוחות הכספיים לשנת 2019

לצפייה בדוחות הכספיים לשנת 2018

לצפייה בדוחות הכספיים לשנת 2017

לצפייה בדוחות הכספיים לשנת 2016

לצפייה בדוחות הכספיים לשנת 2015

לצפייה בדוחות הכספיים לשנת 2014