תכנון מוסדי רב-שנתי

מדי חמש-שש שנים דנות ות"ת/מל"ג בתכנית הרב שנתית המגדירה בין היתר את היעדים המרכזיים הרב שנתיים של מערכת ההשכלה. במסגרת זו נקבע, בין השאר, קצב הגידול במספרי סטודנטים של המערכת המתוקצבת.

 

בהתאם לכך מתאפשר תכנון ההתפתחות האקדמית של המוסדות להשכלה גבוהה בראיה רוחבית להבטחת ייעול המוסדות, תיאום ביניהם וכן הבטחת מימוש צרכי החברה והמדינה כפי שנקבעו בתכנית.

 
אגף תכנון ומדיניות מרכז את העבודה המקצועית ומכין חו"ד עקרונית (מההיבט התכנוני) לגבי המתווה האקדמי של כל אחד מהמוסדות. לשם כך מתבצע תהליך "מלמטה למעלה" של קבלת החזון והאסטרטגיה של כל מוסד בהתייחס לכיווני ההתפתחות שלו ואילוצי הסביבה (כגון גודל המוסד, תחומי לימוד, אוכלוסיות מיוחדות ויעדים נוספים), ובהתאם לכך תכניות הלימודים שהמוסד מעוניין לפתוח לאורך שנות התכנית. בתהליך פנימי, הכולל את יו"ר ומנכ"ל ות"ת וכן עובדים מקצועיים מאגפי מל"ג השונים, נבחנות התכניות ביחס לכיווני ההתפתחות של כל מוסד ומידת הישימות שלהן.