18/05/2023

התייחסות הוועדה לתכנון ותקצוב במועצה להשכלה גבוהה בתגובה להכרזת השביתה של הסגל

הועדה לתכנון ותקצוב רואה חשיבות רבה בקידום הסכם השכר של הסגל האקדמי הבכיר, באופן שיהלום את עקרונות המסגרת שנקבעו בהסכם הכללי במשק.

ות"ת לקחה על עצמה חלק משמעותי בקידום המו"מ והציעה יוזמות וניסיונות גישור לקשיים שהועלו על-ידי המועצה המתאמת.

לצערנו האמירות של נציגי הסגל היו עמומות ומסויגות לאורך כל המשא ומתן ולא נענו באופן ענייני להצעות המפורטות שהועלו בפניהם.

יצוין כי בשבועות האחרונים מתקיים משא ומתן מואץ בין הצדדים ואף נראה כי חלה התקדמות, על כן צר לנו שנציגות הסגל האקדמי הבכיר בחרה "לשבור את הכלים" באופן חד צדדי ולפגוע בסטודנטים ללא הצדקה וזאת כאמור אף ללא העברת התייחסות לנושאים שהוצעו להם.

יצוין כי בדומה להסכמי שכר קודמים שנחתמו במשק, וכמקובל במערכות ההשכלה המפותחות בעולם, חלק מתוספת השכר תינתן באופן רוחבי, זאת לצד התייחסות לרכיבים שונים של תמרוץ כגון: שיפור איכות ההוראה והמצוינות במערכת, עדכון מודלים קיימים וכו׳.

בכל מקרה, הובהר מספר פעמים כי ות״ת פתוחה לכל ביקורת ושיח ענייני על ההצעות שהועברו.

ות״ת קוראת שוב לכל הצדדים לחזור לשולחן הדיונים במטרה לגבש הסכם שייטיב עם כל הצדדים וימנע פגיעה מיותרת במערכת ההשכלה הגבוהה ובציבור הסטודנטים.