הערכת איכות בתחום השפה והספרות הערבית בישראל

בהתאם להחלטת המועצה להשכלה גבוהה, בשנה"ל תשע"ד-תשע"ה עבר תחום שפה וספרות ערבית, הערכת איכות על ידי ועדה בינלאומית.

לאחר הגשת הדוחות של הוועדה למל"ג, הם הועברו למוסדות שנבדקו לקבלת התייחסותם. הדו"ח הכללי על מצב התחום בארץ הוצג על ידי יו"ר הוועדה הבינלאומית בפני ועדת המשנה להבטחת איכות שגם קיימה דיון בנושא.

בסיום הדיון החליטה ועדת המשנה להדגיש למל"ג ולמוסדות את הנקודות הבאות שהעלתה ועדת ההערכה הבינלאומית בהתייחס לתחום השפה והספרות הערבית בישראל:

  • מתוקף החשיבות החברתית, הפוליטית, ההיסטורית והגיאוגרפית של השפה הערבית בישראל יש לשמר ולחזק את מעמדם של המחלקות לשפה וספרות ערבית במוסדות להשכלה גבוהה.
  • לאור חשיבות הנושא והרלוונטיות שלו לתחומים מגוונים, יש להעביר את דוח הוועדה והמלצותיה לגורמים העוסקים בתחום ולבקש את התייחסותם. בכלל זה יועבר הדוח למשרד החינוך, משרד הביטחון וועדת ההיגוי של הות"ת לעניין מדעי הרוח.
  • לצורך איגום משאבים, חשוב לחזק את שיתוף הפעולה בתוכניות הלימוד ובמחקר:
    ברמה המוסדית- בין המחלקות לשפה הערבית לבין המחלקות ללימודי מזרח תיכון
    ברמה הלאומית- בין המוסדות המלמדים תכניות אלה
  • עקב יציאה של מספר רב של חברי סגל לגמלאות ומחסור משמעותי בחברי סגל בתחום, יש לתת את הדעת למציאת פתרונות לעיבוי מצבת הסגל בתחום.
  • בכל המוסדות, יש לפתח את תשתיות המחקר והספריות ופרויקטים משמעותיים.