02/06/2020

הוראת העברית כשפה נוספת במסלול היסודי (א’-ו’) לחברה הערבית