21/05/2017

לימודים כלליים במגזר הבדואי במסלול היסודי (א’-ו’)