12/11/13

הסמכה לשנתיים (עד אוקטובר 2015) למכללה האקדמית הדסה ירושלים להעניק תואר ראשון (B.A.) בלימודי פוליטיקה ותקשורת

בישיבתה ביום ט’ בכסלו תשע”ד (12.11.2013), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחברה, ניהול, עסקים, רב תחומי ושלוחות מחו”ל, והחליטה כלהלן:

  1. להודות לוועדה הבודקת בראשותו של פרופ’ אבי דיסקין, על עבודתה ועל הדו”ח שהגישה.
  2. להעניק למכללה האקדמית הדסה ירושלים הסמכה להעניק תואר ראשון (B.A.) בפוליטיקה ותקשורת, לתקופה קצובה של שנתיים, עד אוקטובר 2015.
  3. לקראת חידוש ההסמכה, יש לפנות לשני סוקרים שיבדקו את תוכנית הלימודים על כל היבטיה.
  4. המוסד לא יפתח כיתות ייעודיות ללימודי תואר ראשון (B.A.) בפוליטיקה ותקשורת לעובדי רשות השידור. היה והמוסד יבקש לפתוח כיתות ייעודיות, עליו לעשות כן באמצעות הגשת בקשה חדשה למועצה להשכלה גבוהה, בהתאם להחלטה העקרונית של המל”ג מיום 2.11.2004, ועדכונה מיום 26.7.2011, לעניין פתיחת תוכניות לאוכלוסיות מיוחדות.