10/09/13

"אוטונומיה" הצעה לחידוש לפתיחת תכניות לימודים חדשות לתואר שני במוסדות להשכלה גבוהה

א. בישיבתה ביום ו' בתשרי תשע"ד (10.9.2013) דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת משנה עליונה להסמכה, הכרה, ורישוי מיום 10.9.2013, בהמלצת ות"ת מיום 28.8.2013 ובהצעות שהביא בפניה הצוות המקצועי של ות"ת מל"ג לחידוש ה"אוטונומיה" לפתיחת תוכניות לימודים חדשות לתואר שני במוסדות להשכלה גבוהה, וזאת בהתאם להחלטת המל"ג מיום 13.11.2012.
ב. ה"אוטונומיה" הינה הרשאה כללית (הסמכה מכוח סעיף 23 לחוק) אקדמית-תקציבית מהמועצה להשכלה גבוהה למוסדות להשכלה גבוהה שיעמדו בכללים, לפתוח באופן עצמאי תוכניות לימודים לתואר שני, ולהעניק בהן תארים, לתקופה מוגבלת, כפוף לתנאים שקבעה המל"ג.
ג. לאחר שהוצגו בפניה החלטת ות"ת מיום 28.8.2013 , המלצת ועדת משנה עליונה להסמכה, הכרה, ורישוי מיום 10.9.2013, מיפוי התוכניות השונות שנפתחו במסגרת האוטונומיה במוסדות להשכלה גבוהה בין השנים 2008-2011, ונותחו היבטיה השונים של הסוגיה, החליטה מליאת המועצה להשכלה גבוהה כדלקמן:
1. לאפשר את חידושו של תהליך ה"אוטונומיה" (ההסמכה) לפתיחת תוכניות לימודים חדשות לתואר שני במוסדות להשכלה גבוהה, אשר יעמדו בתנאים לכך, וזאת כחלק ממדיניותה של המל"ג להעצים את עצמאות ואחריות המוסדות להשכלה גבוהה, ולפשט את תהליכי המל"ג לאישור תוכניות חדשות במוסדות להשכלה גבוהה.

2. יובהר כי החלטה זו חלה על כלל המוסדות להשכלה גבוהה, ככל שיעמדו בתנאים הקבועים במתווה זה .

3. לקבוע שורה של תנאים בהם חייב לעמוד מוסד, קודם שיקבל מהמל"ג אישור ל"אוטונומיה" לפתיחת תוכניות לימודים חדשות לתואר שני. התנאים מפורטים בהמשך ההחלטה, כחלק בלתי נפרד ממנה.

4. למען הסר ספק יובהר כי יישום ה"אוטונומיה" מותנה בהגשת בקשה כמפורט להלן וקבלת אישור הות"ת והמל"ג.

5. תקופה זו של חידוש תהליך ה"אוטונומיה במוסדות להשכלה גבוהה" תהא לזמן מוגבל, ל- 3 שנים (עד ספטמבר 2016).

6. ועדת משנה עליונה להסמכה, הכרה, ורישוי של המל"ג, תשמש כוועדת היגוי של האוטונומיה, לעניין תהליכי האישור במליאת המל"ג.

7. יוקם צוות פנימי של מינהל מל"ג ות"ת לעקוב אחר תהליך האוטונומיה ולדווח לוועדת משנה עליונה להסמכה, הכרה ורישוי על ההתפתחויות.

8. הצוות הפנימי יתבקש מעת לעת, לדגום במהלך תקופת האוטונומיה תוכניות שנפתחו בה ולערוך להן בדיקה.

9. ה"אוטונומיה" לא חלה על פתיחת יחידות\ מסגרות ארגוניות חדשות (כגון פקולטה, בי"ס) אשר מצריכות קבלת אישור ות"ת מל"ג בנפרד.

10. לא תתאפשר פתיחת תוכניות במסגרת ה"אוטונומיה" הכוללות במסגרתן הכשרה מעשית.

11. מל"ג תהיה רשאית להחליט, לפי שיקול דעתה, לגבי תוכנית לימודים מסוימת, שעל אף אישור האוטונומיה למוסד, התוכנית תיבדק ע"י מל"ג בהתאם לנהלים הרגילים של מל"ג וות"ת לבדיקת תוכניות לימודים חדשות.

12. ככל שתתקבלנה החלטות ות"ת\ מל"ג בתחומים ונושאים קונקרטיים/ עקרוניים, בין היתר לאור דו"חות הערכת איכות, הן תחולנה גם על תוכניות ה"אוטונומיה".

13. ככל שמוסד מבקש לפתוח תוכנית לתואר שני בשפה אחרת (שאינה עברית) המהווה תרגום/ הסבה של תוכנית קיימת בעברית המאושרת על ידי המל"ג, יהיה רשאי המוסד לפתוח את התוכנית בהתאם למתווה ה"אוטונומיה" ובלבד שקיימת זהות ברמת התוכנית, לרבות ברמת התכנים, הסגל, והתשתיות וכד', בין התוכנית המבוקשת לבין התוכנית המאושרת בעברית ע"י המל"ג.

14. מוסד שקיבל אישור ל"אוטונומיה" מהמל"ג, ידווח לוועדת המשנה העליונה להסמכה, הכרה ורישוי, בתום כל שנת לימודים אקדמית, אלו תוכניות נפתחו באוטונומיה, מיהו ראש התוכנית בכל תוכנית, מיהם שני הסוקרים החיצוניים שבדקו את התוכנית, חוות הדעת של הסוקרים, האם התוכנית היא עם תזה או ללא תזה וכמה סטודנטים נקלטו בכל אחת מהן.

15. מל"ג ות"ת רשאיות, אם מצאו עילות מוצדקות לעשות כן, לשנות, להוסיף, להתנות או אף לבטל את חידוש ה"אוטונומיה", במרוצת תקופת הניסוי או בסיומו, בין אם לגבי מוסד להשכלה גבוהה ספציפי, ובין בכלל.

16. מוסדות לגביהם יתברר כי פתחו תוכניות לתואר שני במסגרת האוטונומיה תוך הפרת התנאים והקריטריונים המפורטים במסמך זה, תשקול ועדת המשנה העליונה להסמכה, הכרה ורישוי להמליץ למל"ג לבטל להם את אישור ה"אוטונומיה" (תוך מתן זכות ערעור כמקובל).
בנוסף, רשאית הוועדה להמליץ לוועדה לפיקוח ואכיפה, להמליץ למל"ג, על נקיטת סנקציות נוספות אחרות נגד מוסד שהפר את תנאי האוטונומיה.

17. תוכניות לימודים לתואר שני במוסדות להשכלה גבוהה, שהוחל כבר בבדיקתן ע"י ועדה מקצועית או סוקרים של מל"ג, תימשך הבדיקה של מל"ג לגביהן והאוטונומיה לא תחול עליהן.

18. לקראת תום תקופת הניסוי בת 3 השנים (יוני 2016), תערוך ועדת המשנה העליונה להסמכה, הכרה ורישוי, הערכה כוללת של תהליך ה"אוטונומיה" ומידת הצלחתו במוסדות להשכלה גבוהה. בעקבות הערכה כוללת זו, תתבקש ועדת המשנה להגיש למל"ג דו"ח ובו המלצותיה בשאלת המשך יישום תהליך מתן ה"אוטונומיה" במוסדות להשכלה גבוהה.
ד. להלן התנאים בהם חייב לעמוד מוסד להשכלה גבוהה לצורך קבלת אישור מל"ג ל"אוטונומיה" לפתיחת תוכניות לימודים חדשות לתואר שני:
1. המבנה המשפטי-ארגוני של המוסד, ובפרט תקנון ההתאגדות שלו, עומד בהנחיות והחלטות מל"ג ות"ת, בהתאם לחוות דעת הלשכה המשפטית של מל"ג ות"ת.

2. גודל מקסימלי של תוכנית חדשה שתיפתח במסגרת האוטונומיה לא יהא מעבר ל 70 סטודנטים למחזור.

3. למוסד הכרה קבועה והסמכה קבועה להעניק תארים אקדמיים, הוא מצוי במעמד זה לפחות 10 שנים, והוא בעל הסמכה קבועה להעניק תואר ראשון לפחות ב- 8 תוכניות.

4. המוסד העמיד לפחות 3 מחזורי בוגרים, בתוכניות לימודים לתואר שני, ב- 8 תוכניות, כאשר 4 מתוכן לפחות הן במסלול עם תזה.

5. המוסד קיבל חוות דעת אקדמית חיובית על התוכניות החדשות מ- 2 מומחים מחוץ למוסד (מהארץ או מחו"ל) שהם בעלי מעמד אקדמי בכיר בתחומים המבוקשים.

6. המוסד מקיים לאורך זמן מערכת עצמית מסודרת ומתועדת לפתיחת תוכניות לימודים חדשות, מעקב אחר התקדמותן ושיפורן.

7. למוסד מערכת עצמית-פנימית מסודרת ומתועדת להערכת איכות והבטחתה של הלימודים בו, בראשה אדם בכיר, למען שיפור תמידי של איכות הלימודים ושמירה על רמה אקדמית ראויה.

8. למוסד מנגנון ברור ומסודר למעקב אחר תיקון הליקויים והכשלים שנמצאו בעקבות הערכת האיכות הפנימית והחיצונית של המל"ג.

9. במוסדות מתוקצבים, תוכניות ה"אוטונומיה" יהיו רק כאלה שאושרו למוסד ע"י ות"ת/מל"ג במסגרת תוכנית החומש הרב שנתית .
במקרים חריגים, יוכל מוסד להגיש לות"ת/מל"ג בקשה לפתיחת תוכניות לתואר שני שאינן כלולות בתוכנית החומש, וזאת בהתאם לנהלים שייקבעו בעניין.

10. התוכניות שתיפתחנה ב"אוטונומיה" תהיינה מאוזנות בהפעלה מלאה ולא תגרומנה לגרעון תקציבי של המוסד.

11. המוסד יעמוד בהנחיות ות"ת/מל"ג לעניין תנאי העסקת סגל בתוכניות שתיפתחנה באוטונומיה, ויעביר למל"ג התחייבות בנושא זה.