18/01/17

אוניברסיטת בר-אילן – בקשה למשיכת יתרת כספי היעודות במסגרת ביצוע תקציב תשע"ו

  1. בהמשך להחלטותיה הקודמות הנוגעות למצבה התקציבי של האוניברסיטה, מבהירה ות"ת, כי הישענותה של אוניברסיטת בר אילן על כספים משמעותיים בעלי אופי חד-פעמי לצורך איזון תקציבה בשנים האחרונות פוגעת ביציבותה הכספית של האוניברסיטה ובהתפתחותה האקדמית.
  2. ות"ת מבקשת לקבל בהקדם את דו"ח ביקורת רו"ח החיצוני, על מנת לבחון את ההתנהלות התקציבית של האוניברסיטה, לרבות מנגנוני השליטה והבקרה על התקציב באוניברסיטה, הלימת התקציב ליעדי האוניברסיטה – האקדמיים והתקציביים, לשנים הקרובות ולאתגרים האקדמיים העומדים בפניה.
  3. ות"ת מחליטה לאשר את השימוש ביתרת כספי היעודה לפנסיה ופיצוים, שהוקמה בסיוע ות"ת, במסגרת ביצוע תקציב האוניברסיטה בתשע"ו עד לסך של 7.8 מיליוני ₪, זאת בכפוף להתחייבות קונקרטית מצד הנהלת האוניברסיטה להגשת תכנית אסטרטגית להתייעלות כלכלית לצוות המקצועי בות"ת עד ליום 30.6.17.
  4. בנוסף לכך, במסגרת התכנית שתגובש, כאמור לעיל, מטילה ות"ת על הצוות המקצועי להסדיר גם את נושא ההלוואה שלקחה האוניברסיטה מן היעודות לטובת הקמת בנין הננוטכנולוגיה.