14/12/17

אוניברסיטת בר-אילן – הקמת מעונות סטודנטים בשיטת DBOT

ביום 14.12.17 דנה ות"ת בקווים המנחים לתפעול המעונות בפרויקטים למעונות סטודנטים שזכו במסגרת הקול הקורא של דירה להשכיר ובפרוייקט של אוניברסיטת בר-אילן להקמת מעונות בשיטת DBOT   , וזאת בהמשך להחלטת הממשלה מס' 1317 ולהחלטות ות"ת מיום 23.11.2016 ומיום 28.6.2017, מחליטה ות"ת  כדלקמן:

  1. אישור בניית פרוייקט המעונות של אוניברסיטת בר-אילן אשר זכה בקול הקורא של דירה להשכיר וזאת בכפוף לתנאים המפורטים להלן:

א. כנגד קבלת הסיוע מדירה להשכיר בסך 9.18 מליון ₪, תתחייב האוניברסיטה לא לשעבד נכס פיננסי מהתזרים השוטף שלה. לשם כך, ייפתח חשבון ייעודי אליו יועבר סך של 9.18 מיליון ₪ מהקרנות החופשיות של המוסד.

ב. פתיחת חשבון בנק ייעודי לטובת שעבוד קרן פיננסית בסך 9.18 מלש"ח עבור חברת "דירה להשכיר".

ג. אישור הצוות המקצועי בות"ת של ההסכם שאמור להיחתם בין האוניברסיטה לבין דירה להשכיר.

ד. אישור הצוות המקצועי בות"ת של כתב התחייבות להרשאה בין האוניברסיטה לבין הסטודנט.

ה. עמידה בהנחיות ות"ת להקמת מעונות, כמפורט בנספח ב' במסמך, בדגש על הצמדת שכר הדירה למדד המחיר לצרכן בלבד, וכן הפרדת התשלומים נלווים משכר הדירה.

  1. אין בהחלטה זו להשפיע על פרוייקט המעונות אשר הוגש ע"י האוניברסיטה במסגרת הקול הקורא של ות"ת מיום 6.4.2014 ואשר בו דנה ות"ת בנפרד.