14/12/17

אוניברסיטת תל-אביב – מעונות ברושים

ביום 14.12.17 דנה ות"ת בקווים המנחים לתפעול המעונות בפרויקטים למעונות סטודנטים שזכו במסגרת הקול הקורא של דירה להשכיר, מחד  ובפרוייקט של אוניברסיטת תל-אביב לתוספת שלושה בניינים במתחם ברושים מאידך, ובהמשך להחלטת הממשלה  מס' 1317 ולהחלטות ות"ת מיום 23.11.2016, מיום 21.5.2017 ומיום 28.6.2017, מחליטה ות"ת לאשר:

  1. תוספת שלושה מבנים חדשים במתחם מעונות ברושים בשטח של 19,000 מ"ר שיתנו מענה לכ-770 סטודנטים בכ-484 יחידות דיור.
  2. זכיית האוניברסיטה בסיוע של חברת "דירה להשכיר" בגובה 15.96 מלש"ח.
  3. האישור מותנה בעמידה בהחלטת ות"ת מיום 21.5.2017.
  4. עמידה בהנחיות ות"ת להקמת מעונות, כמפורט בנספח ב' במסמך, בדגש על הצמדת שכר הדירה למדד המחיר לצרכן בלבד, וכן הפרדת התשלומים נלווים משכר הדירה.
  5. האישור מותנה באישור הצוות המקצועי בות"ת של ההסכם שאמור להיחתם בין האוניברסיטה לבין דירה להשכיר.