14/08/18

איוש ועדת היגוי בין-משרדית לעניין המכינות הקדם אקדמיות

בישיבתה ביום ג' באלול תשע"ח (14.8.2018) דנה המועצה להשכלה גבוהה בנושא איוש ועדת היגוי בין-משרדית לעניין המכינות הקדם אקדמיות ובהמשך להחלטתה מיום 12.9.2017 היא מחליטה לאשר את הרכב הוועדה כמפורט להלן:

  1. מנכ"ל מל"ג/ות"ת – יו"ר ועדת ההיגוי: מר מתניהו אנגלמן, בהיעדרו סמנכ"ל תקצוב או סמנכ"ל לעניינים אקדמיים ומזכיר המל"ג
  2. יו"ר ועדת המומחים העליונה: פרופ' אדו פרלמן, סיו"ר מל"ג
  3. חברת ות"ת: פרופ' מונא מארון
  4. הממונה על נושא המכינות באגף האקדמי במל"ג: גב' מרב אברהמי
  5. ראש האגף לחינוך מבוגרים, משרד החינוך: גב' מגי קורן
  6. ראש היחידה לסיוע נוסף, הקרן לחיילים משוחררים: גב' נועה חלד
  7. רכז השכלה גבוהה באגף התקציבים במשרד האוצר: גב' נועה שוקרון, רפרנטית מו"פ, השכלה גבוהה ותעשייה, משרד האוצר
  • מרכזת הוועדה-מרכזת בתחום המכינות הקדם אקדמיות באגף האקדמי, מל"ג-ות"ת, גב' אפרת צדקה
  • ממונה על המכינות באגף התקציבים במל"ג-ות"ת: גב' יעל סימן טוב (משקיפה)
  • רכזת מדיניות אקדמית, התאחדות הסטודנטים והסטודנטיות הארצית: גב' מעיין פדן (משקיפה)