24/09/19

אישור אוניברסיטת אריאל לשנות את שם התוכנית מ"הנדסת כימיה וביוטכנולוגיה" ל"הנדסה כימית"

בישיבתה ביום כ"ד באלול תשע"ט (24.9.2019) דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה התחומית לטכנולוגיה, הנדסה, אדריכלות, מדעים, ביולוגיה, פארה רפואי, חקלאות ושלוחות מחו"ל  בנושא אישור שינוי שם וסימול התואר בתוכנית לימודים שבנדון, במסגרת נוהל הסדרת חריגות מהחלטות המל"ג  והיא החליטה כלהלן:

  1. לאשר לאוניברסיטת אריאל את שינוי את שם התוכנית מ"הנדסה כימית וביולוגיה" ל"הנדסה כימית".
  2. על האוניברסיטה להוסיף קורס בביואינפורמטיקה.
  3. על האוניברסיטה להקדים את הקורס אימונולוגיה לסמסטר קודם וללמד את הקורס "ביוטכנולוגיה" אחריו.