26/05/20

אישור אוניברסיטת בר-אילן לשנות שם התואר הראשון B.A. במוסיקולוגיה לתואר ראשון B.A. במוסיקה (במסגרת נוהל הסדרת חריגות)

בישיבתה ביום ג' בסיון תש"פ (26.5.2020) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח ואמנויות בנושא שבנדון (במסגרת נוהל הסדרת חריגות מהחלטות המל"ג)  והחליטה כלהלן:

  1. להודות לפרופ' מנחם צור על חוות דעתו.
  2. לאמץ את חוות דעת המומחה ולאשר לאוניברסיטת בר אילן לשנות את שם התואר הראשון במוסיקולוגיה לתואר ראשון A. במוסיקה.