25/03/20

אישור בינוי מעונות סטודנטים במכללה האקדמית גליל מערבי

בישיבתה ביום 25.3.20 דנה ות"ת בבינוי מעונות סטודנטים למכללה האקדמית גליל מערבי, בהמשך לקול הקורא של ות"ת מיום 6.4.2014 ולבקשת המכללה האקדמית גליל מערבי לאישור תכנית להקמת מעונות בהיקף של 219 פתרונות דיור לסטודנטים, מחליטה ות"ת לאשר את תכנית הבינוי כלהלן:

א.      אישור לבנייה של 219 מיטות בשטח של 9,236 מ"ר ברוטו, בעלות כוללת שנאמדת בכ-51.5 מיליוני   ₪

 

ב.        תמיכה ות"ת בסכום של 9 מיליון ₪ לאור העמידה בתנאים להלן:

השלמת  מקורות המימון הנוספים לסך של 42.5 מילוני ₪ כמפורט:

קרן קיימת לישראל (קק"ל) 26 מיליוני ₪

תורמים (UJIA) 9 מיליון ₪

עודפי המכללה – 7.5 מיליון ₪

 

ג.   ההוצאות השנתיות לתפעול ואחזקת הבניין שנאמדות בכ-1.73 מיליוני ₪ ימומנו מהכנסות הפרויקט, זאת תוך שמירה על האיזון התקציבי של המכללה.

 

ד.    אישור ות"ת להקמת המעונות מותנה בקבלת היתרי בניה