26/05/20

אישור האוניברסיטה העברית בירושלים לשנות את סימול התואר (B.A.) בוגר בסטטיסטיקה ומדע הנתונים ל-(B.Sc.) בוגר בסטטיסטיקה ומדע הנתונים (Statistics and Data Science)

בישיבתה ביום ג' בסיון תש"פ (26.5.2020) דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה התחומית לטכנולוגיה, הנדסה, אדריכלות, מדעים, ביולוגיה, פארה רפואי, חקלאות ושלוחות מחו"ל בנושא הנדון,  והיא החליטה לאשר את בקשת האוניברסיטה העברית לשנות את סימול התואר (B.A.) בוגר בסטטיסטיקה ומדע הנתונים ל (B.Sc.) בוגר בסטטיסטיקה ומדע הנתונים (Statistics and Data Science).