24/04/18

אישור הארכת הסכם בין מל"ג/ות"ת למועצה הסינית למלגות

בישיבתה ביום ט' באייר תשע"ח (24.4.2018) החליטה המועצה להשכלה גבוהה כלהלן:

במסגרת המהלכים של מל"ג/ות"ת לקידום בינלאומיות במערכת ההשכלה הגבוהה בכלל, ושיתופי פעולה אקדמיים עם סין והודו בפרט, ובהמשך להחלטת ות"ת מיום 14.1.2015, נחתם בינואר 2015 מזכר הבנות בין מל"ג/ות"ת והמועצה הסינית למלגות (Chinese Scholarship Council) לפיו העניק ה- CSC מימון משלים (דמי מחיה חודשיים וכרטיס טיסה) למלגות אשר מעניקה ות"ת לסטודנטים סינים אשר מגיעים לישראל ללימודי תואר שני  וקורסי קיץ (עד 60 מלגות בשנה) וקורסי קיץ (עד 200 מלגות בשנה). כן סוכם כי הצדדים יעבדו על גיבוש הסכם רחב יותר במסגרת שלב ב' של ההתקשרות. מזכר זה הוארך בשנה נוספת, בתנאים הקיימים, עד לחודש ינואר 2018. עותק המזכר ונספח ההארכה מצ"ב כחלק בלתי נפרד מהחלטה זו ומסומנים "א".

מאחר ונספח ההארכה הגיע לסיומו וטרם גובש הסכם רחב במסגרת שלב ב' של ההתקשרות, ועל מנת להמשיך לקיים את השותפות עם ה-CSC ולמנף את המימון הישראלי, החליטה המל"ג כדלקמן:

  1. המזכר יוארך לשנה נוספת, עד לחודש אפריל 2019 על בסיס התנאים הקיימים ובאותה מתכונת וזאת בשינויים הבאים:

א.         גובה ההשתתפות של ות"ת בקורסי קיץ יעמוד על 2,500-10,000 ₪ לסטודנט, בהתאם למתווה התוכנית שאושר בישיבת ות"ת ב-12.08.2015.

ב.         לא יוענקו מלגות לתואר שני, בהתאם להחלטת ות"ת מיום 18.01.2017 שלפיה תשע"ח הינה השנה האחרונה של מימון ות"ת למלגות אלו.

יש להמשיך את העבודה לגיבוש הסכם רחב יותר במסגרת שלב ב'.

  1. עותק הנספח המאריך את המזכר בשינויים הנ"ל מצ"ב ומהווה חלק בלתי נפרד מהחלטה זו.
  2. לאור הדחיפות של הנושא ולוחות הזמנים הנדרשים ליישום הארכת המזכר מול ה-CSC, הנושא יידון בישיבת מל"ג ב-24.04.2018, לפני ישיבת ות"ת ב-25.04.2018. אישור הארכת המזכר יהיה בכפוף לאישור ות"ת