20/04/16

אישור הגשה לתוכניות חדשות במח"רים קיימים

ות"ת מחליטה לאמץ את המלצת ועדת ההיגוי להנגשת ההשכלה הגבוהה לאוכלוסייה החרדית ומאשרת להגשה את התוכניות הבאות לפתיחה במח"ר:

מוסד תוכנית
בר-אילן ניהול ולוגיסטיקה
בר-אילן ייעוץ חינוך
בר-אילן חינוך מיוחד