12/04/16

אישור הגשה לתוכניות חדשות במח"רים קיימים

בישיבתה ביום ד' בניסן תשע"ו (12.4.2016) אימצה המועצה להשכלה גבוהה  את המלצת ועדת ההיגוי להנגשת ההשכלה הגבוהה לאוכלוסיה החרדית והחליטה לאשר להגשה את התוכניות הבאות לפתיחה במח"ר:

מוסד תוכנית
בר-אילן ניהול ולוגיסטיקה
בר-אילן ייעוץ חינוכי
בר-אילן חינוך מיוחד