26/06/18

אישור הגשת בקשות לפתיחת תוכניות לימודים חדשות במכללות האקדמיות לחינוך

בישיבתה ביום י"ג בתמוז תשע"ח (26.6.2018) החליטה המועצה להשכלה גבוהה כלהלן:

במסגרת החלטות ות"ת ומל"ג לגבי איחוד המכללות האקדמיות לחינוך ומעברן לאחריות ות"ת והסיכומים שנחתמו עם משרד החינוך בנושא, היקף התוכניות החדשות שהתאפשר למכללות האקדמיות לחינוך להגיש (אשר טרם סיימו את הליך המעבר לאחריות הות"ת) הוגבל במסגרת התוכנית הרב שנתית.

הואיל ותהליך האיחודים והמעבר לאחריות הות"ת הינו מורכב וארוך, ועל מנת לצמצם את הפגיעה בהתפתחותן האקדמית של המכללות האקדמיות לחינוך שצפויות לעבור לות"ת, אימצה מל"ג את המלצת ות"ת מיום 13.6.2018, והחליטה לאפשר למכללות האקדמיות לחינוך להגיש בקשות עקרוניות לפתיחת תוכניות לימודים חדשות, זאת בהיקף מוגבל וע"פ המפתח כדלקמן:

  • מוסד שעומד בתנאי הסף למעבר לות"ת ושלגביו התקבלה החלטה עקרונית בות"ת-מל"ג לבחינת אפשרות למעבר לות"ת בכפוף לתנאים שנקבעו – יוכל להגיש עד שתי בקשות לתואר ראשון/שני. הבקשות תיבדקנה בהיבט התכנוני ע"י משרד החינוך וע"י אגף התכנון בות"ת, תוך מתן עדיפות לתוכניות בעלות צורך לאומי ובהתחשב באופן המעבר המתוכנן לות"ת. ככל שהבקשה תאושר בות"ת-מל"ג, יוכל המוסד להגיש את התוכניות לבדיקה אקדמית כמקובל בהתאם לצרכי מערכת החינוך.
  • מוסד אשרהגיש הצהרת כוונות חתומה ובת קיימא, אך טרם התקבלה לגביו החלטה קונקרטית כאמור בות"ת-מל"ג – יוכל להגיש בקשה לפתוח תוכנית לימודים אחת (לתואר ראשון או שני). הבקשה תיבדק כאמור בסעיף לעיל. ככל שהבקשה תאושר בות"ת-מל"ג, יוכל המוסד להגיש את התוכנית לבדיקה אקדמית כמקובל בהתאם לצרכי מערכת החינוך.