18/07/17

אישור הגשת תוכניות לחרדים בתוך הקמפוסים הרגילים – פיילוט

בישיבתה ביום כ"ד בתמוז תשע"ז (18.7.2017) דנה המועצה להשכלה גבוהה בנושא הגשת תוכניות לחרדים בתוך הקמפוסים הרגילים והיא  החליטה לאמץ את המלצות פורום יושבי הראש של הועדת התחומיות, ולאשר פיילוט לפתיחת תוכניות לחרדים בשולי הקמפוסים הרגילים. להלן פירוט הקריטריונים המהווים תנאים מצטברים לצורך קיום הפיילוט:

  1. תוכניות בתחומים בעלי חשיבות לאומית גבוהה

הואיל שהוחלט כי האפשרות לפתיחת התוכניות בקמפוס תותר במשורה בלבד, יש מקום לאפשר פתיחת תוכניות בתחומים שנקבעו כבעלי חשיבות לאומית עבור האוכלוסיה החרדית כמפורט להלן:

1.1   הכשרת מורים חרדים – אקדמיזציה של מורים חרדים למגזר החרדי

1.2   תחומי הטכנולוגיה וההיי-טק

1.3   תחומים טיפוליים כולל מקצועות פרה-רפואיים

  1. תוכניות במוסדות אשר אינם מקיימים לימודים לחרדים במסגרת מח"ר

על מנת לקדם את מדיניות הגדלת מספר הסטודנטים החרדים במערכת, והואיל שהוחלט שלא לאפשר פתיחת מח"רים חדשים, מוסדות אשר אינם מקיימים לימודים במח"ר, יכולים ללמד לימודים המותאמים לאוכלוסיה החרדית, רק במסגרת הלימודים בקמפוס.

  1. תוכניות אשר כבר נדונו בוועדת ההיגוי לחרדים ואושרו עקרונית להגשה

על מנת שניתן יהיה להפעיל את הפיילוט בהקדם האפשרי, ובשאיפה כבר בשנה"ל הקרובה – תשע"ח, יש לאשר להגשה בשלב זה רק תוכניות שכבר אושרו עקרונית להגשה בוועדת ההיגוי.

  1. התוכניות יהיו ממגוון תחומים ומגוון מוסדות

כדי להבטיח גוון מוסדי ומתן אפשרויות נרחב ככל הניתן, התוכניות תהיינה ממגוון תחומים ומוסדות. הואיל והמל"ג החליטה כי הפיילוט ייושם במשורה, מאושרות להגשה עשר תוכניות בשישה מוסדות בהתאם לקריטריונים שנקבעו כמפורט להלן:

  1. המכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה – B.Sc. בהנדסת תוכנה
  2. המכללה האקדמית ספיר – B.A. בעבודה סוציאלית
  3. המרכז האקדמי פרס -B.A. במדעי ההתנהגות
  4. המכללה האקדמית בית ברל – 4 תוכניות לפי החלטת המוסד
  5. המכללה האקדמית לחינוך אורנים – 2 תוכניות לפי החלטת המוסד
  6. המכללה האקדמית בווינגייט – השלמה ל B.Ed. בחינוך גופני