27/07/16

אישור הדוחות הכספיים לשנת 2015 של תאגיד המל"ג

בישיבתה ביום 27.7.16 דנה ות"ת בטיוטת הדו"חות הכספיים של תאגיד המועצה להשכלה גבוהה לשנת 2015.

ות"ת מחליטה לאשר את הדו"חות הכספיים כפי שהוצגו במסמך 3945 וכפי שנדונו גם בועדה לדו"חות כספיים, השקעות ותקציב של מנהל התאגיד, עם צוות רואי החשבון ממשרד רו"ח ליאון אורליצקי.